Z trampot lokálního referenta

 

 

I

Šel jsem kdysi vyšetřit podrobnosti velké krádeže u jednoho obchodníka. Obchodník přivítal mne s obličejem vyděšeným. V takovém případě nemáme žádných ohledů. Jde nám prostě o vyšetření zajímavých podrobností.

„Jak jste stár,“ povídám přísně.

Počal se třásti na celém těle a zvolal: „Osmačtyřicet let.“

„Hm,“ řekl jsem na to, dívaje se do policejního raportu. „Zde stojí, že jste stár třiapadesát let, jak to vysvětlíte?“ Člověk nesmí mít jako lokální referent žádné ohledy a musí zjistit pravdu.

„Jestli chcete, jestli si přejete,“ pravil bledý muž, „já vám přinesu křestní list!“

„Přineste ho.“ Zapálil jsem si doutník a usadil se pohodlně v křesle, které stálo u psacího stolu a jal jsem se nedbale prohlížet jeho korespondenci. Našinec musí nahnat hrůzu těm darebákům, kteří se dají okrást a člověka oloupí o trochu odpočinku.

„Nemáte to srovnáno dle abecedy,“ řekl jsem, když přišel obchodník s křestním listem a podal mi ho. Počal se omlouvat a imponovalo mu to, že jsem mu přeházel korespondenci.

Porovnal jsem křestní list. „Vaše štěstí,“ řekl jsem přísně, „že jste z lože manželského.“

Pravil, že u nich nikdy v rodu neměli nemanželské děti.

Počal jsem bubnovat prsty na stůl a abych něco řekl, pravil jsem: „Tisk jest velmoc, milý pane!“

Řekl, že nic nečte.

„Tušil jsem to z celého vašeho vzezření,“ zvolal jsem dopáleně, „he, příteli, dlouho se nebavme a vypovězte mně, jak se jmenuje vaše manželka.“

Odpověděl, že je svobodný a stál přede mnou jako zpráskaný pes.

„A pročpak jste se neoženil?“

Jal se mně vykládat, že tak učinil prostě z toho důvodu, poněvadž neměl příležitosti kvůli obchodu zabývat se takovými otázkami.

„Jste z dobré rodiny?“ optal jsem se ho, aby měl přede mnou ještě větší strach, neboť jak pravím, tisk je velmoc.

Prohlásil, že jeho rodina byla vždy počestná.

„Byl jste někdy trestán?“

Zvedl dva prsty ke stropu a přísahal, že nikdy.

„Pročpak si nemyjete ruce?“

„Poněvadž nemám na to čas!“

„Čistíte si zuby?“

„Prosím?“

„Šňupáte?“

„To ne, prosím.“

Chvíli jsem mlčel a pak jsem řekl vážně, dívaje se mu do očí: „A teď mně řekněte, jak se to stalo, že vás vykradli. Chováte na někoho podezření? Našel jste stopy? V kolik hodin myslíte, že se to stalo? Jste pojištěn? Kdy jste na to přišel? Nevykradl jste si to sám?“

Vytřeštil na mne oči a pak zvolal: „Ale, prosím, mne nevykradli, to vykradli vedle souseda!“

Nedovedete si představit, jak jsem láteřil. Slíbil jsem mu, že bude zavřen, že to přijde do novin, že se na to podívám, aby se to neopakovalo, takhle že to dál nejde a že budu žádat o zadostiučinění.

S hrozným proklínáním jsem odešel vedle do domu k pravému okradenému, kde jsem teprve způsobil hrůzu, jak jsem si počínal u vědomí toho, že tisk jest velmoc a že lokální referent šlápne každému řádně na krk.

II

Jeden týden se stalo, že nikdo nikoho nezabil ani neokradl. Vyslovil jsem nad tím své politování v redakci a prohlásil jsem, že život nemá pro mne žádný půvab, když se lidé nevraždí. Kdyby alespoň nějaká matka utýrala své dítě. Ale nic, vůbec nic.

Své myšlenky vyjadřoval jsem i v cizí společnosti. Tak ku sklonku týdne, kdy se nic nedělo, seděl jsem v jedné kavárně a bubnoval jsem prsty o stůl. Na policii o ničem nevěděli, v nemocnici nikdo neskočil z okna. Bylo to něco strašného.

Nějaký neznámý člověk seděl naproti mně. Byl to starší pán, který za chvíli, když se důvěrně rozhovořil, mně sdělil, že přijel do Prahy, aby se pobavil.

Udělal jsem takový ztrápený obličej, že sebou ulekaně trhl.

„Vy jste přijel do Prahy se pobavit?“ zvolal jsem skepticky, „vždyť v Praze není zhola nic! Celý týden nebyla spáchána ani jedna loupežná vražda, nikdo se nezastřelil, žádné násilné smilstvo a vy jedete do Prahy se pobavit. Vždyť zde ani nikoho nevykradli. Pane, to byly časy a doby, kdy bylo rozkoší žít na světě. Buď se někdo polil petrolejem a zapálil, nebo udělal sebe i celou rodinu nešťastnou, že ji pobil sekyrou, umučil svou matku nebo otce. Jaká to rozkoš. Ale dnes není v Praze zhola nic. Ty doby jsou už pryč, když našli nějakého utopeného. Nebo pamatuji se,“ pokračoval jsem dál vzníceně, „na nějakého chlapíka, který se podřezal a mlátil sebou hodinu na Ferdinandově třídě. To byla krása. Už ani vás nepokouše pominutý pes, ani vás bohužel nerozmačká kotel ve strojírně. Zhola nic se neděje, je to hrozná nuda. Nevíte ani, jak se mizerně žije v takových poměrech. Vím kupříkladu, jaká to byla slast, když ta matka vrazila svému dítěti do zadní části těla, do konečníku, ten kolík. To byla radostná událost…“

„Už toho mám dost!“ zvolal starý pán. „Vy zhovadilče!“ A plivl mi do obličeje.

Je z toho soud.

III

Napsal jsem do listu stručnou zprávu:

Krade zimníky. Včera přišel do kavárny Orient v Hybernské ulici starší prošedivělý pán, který když vypil objednanou kávu, odešel k věšáku a vybrav si tam nový zimník obchodníka Josefa Pollaka ze Železné ulice, chtěl zmizet. Byl však zadržen a zimník mu odebrán. V zimníku nacházela se tobolka se dvěma stokorunovými bankovkami a několik soukromých dopisů. Ve zloději byl zjištěn do Prahy příslušný známý zloděj Václav Novák z Panské ul. v Praze II.

Druhý den po té zprávě seděl jsem klidně doma v pokoji, když vtom někdo kopl do dveří a do pokoje vřítil se nějaký starší prošedivělý pán s výkřikem: „Už vás mám!“

Třásl se rozčilením a práskl holí do židle, až ji přerazil. Pak se posadil na druhou židli a upíraje na mne krví podlité oči, zahřměl: „To odvoláte s tím Václavem Novákem. Já nekradu zimníky!“

„To vidím, vážený pane, poněvadž ten Václav Novák sedí už pod věží.“

„Láryfáry, já jsem živnostník a domovník, jmenuji se také Václav Novák a bydlím také v Panské ulici. Jsem členem spolku vysloužilců, přísluším také do Prahy, mám také prošedivělé vlasy a vy jste mně vyvedl tohle. Já, Václav Novák z Panské ulice, příslušný do Prahy, s prošedivělými vlasy, prý kradu zimníky. Himlhergot! Podívejte se na to lepší!“

Vytáhl z kapsy asi dvacet čísel ranního vydání listu, kde byla nešťastná lokálka „Krade zimníky“ podtržena třikrát modrou tužkou. Pak vytáhl z kapsy revolver a nějakou skleněnou trubičku s bílým práškem. „Tady mám arzenik,“ řekl, „a tady revolver. Jak nebudu mít opravu v novinách, že zimníky nekradu, tak se zastřelím a otrávím.“ Práskl dveřmi a odběhl.

Napsal jsem tedy opravu:

Nekrade zimníky. K naší včerejší lokálce „Krade zimníky“ dodáváme, že pan Václav Novák z Panské ulice v Praze není totožným se známým zlodějem Václavem Novákem z Panské ulice v Praze.

Byl jsem spokojen. Ten nevinný muž se však přece pro tu ostudu zastřelil, ale zato ten zloděj poslal mně vřelý poděkovací přípis, že jsem jeho pověst očistil, poněvadž všude ukazuje tu opravu, že on, Václav Novák z Panské ulice v Praze, není totožným se známým zlodějem Václavem Novákem z Panské ulice v Praze.