Z uherského parlamentu

 

Z Pešti dne... (Tel. t. k.) (Poslanecká sněmovna.) Sněmovna pokračovala v rokování o vyhubení nemaďarských národů.

Předseda navrhuje zavedení stanného práva v krajích obývaných Nemaďary a otrávení studní. (Odpor mezi posledními dvěma poslanci národností.) Předseda navrhuje, aby se zřetelem na životní zájmy země byli poslední dva národnostní poslanci vyloučeni na čtrnáct schůzí ze sněmovny a odevzdáni pro velezrádné výroky „Neslýcháno“ a „Styďte se“ soudu. Slibuje, že v případě schválení svého pilného návrhu dá oba poslance ihned zatknout ve sněmovně.

Poslanec Hoitsy ohrazuje se proti tomu, poněvadž by schůze v nepřítomnosti oněch dvou darebáků (Živá pochvala) nebyly tak veselé. Beztoho jsme už pozavírali všechny ostatní poslance národností a nyní nemáme komu plivat do obličeje, štípat ho a políčkovat. (Volání „Tak jest!“) Navrhuje proto, aby prozatím kvůli legraci nebyli odevzdáni soudu. (Velký hluk.)

Předsedající hájí v replice svůj pilný návrh. Praví, že jest to k politování, když syn této svobodné země ujímá se individuí, kterým k šibenici schází jen krok. (Pochvala.) Prohlašuje, že sněmovna se neschází kvůli legraci se dvěma lumpy, nýbrž aby vážně pracovala. Myslí, že jednal vždy správně a zdá se mu být hloupou komedií dívat se do blbých obličejů posledních dvou národnostních poslanců. On přece pohlíží dnes stejně na rozluštění národnostní otázky jako před rokem. A dostali-li ostatní národnostní poslanci dohromady tři sta sedmdesát let vězení, proč by tito dva poslední mohykáni (Bouřlivá veselost) měli dělat výjimku. Prosí, aby se tedy sněmovna usnesla, aby oni byli ihned zatčeni a v poutech dopraveni do vězení. (Živá pochvala a volání „Eljen!“)

Poslanec Atyája praví, že chce cosi poznamenat k pilnému návrhu předsedy. Maďaři vždy ctili svobodu a právo (Hlučný potlesk) a proto prosí, aby se předseda, než dá zatknout a uvěznit tu pakáž, jich optal, mají-li co vzkázat svým rodinám, poněvadž možná dost, že podlehnou útrapám dlouholetého, ale spravedlivého vězení. Jest to jen malá poznámka v zájmu práva, lidskosti a svobody.

Předsedající žádá od sněmovny, aby všichni, kteří nesouhlasí s poctivým návrhem předřečníka, vstali, aby viděl, kdo z nich je nepřítelem svobody a lidskosti. (Volání „Nikdo!“) Předseda děkuje a dává hlasovat o svém pilném návrhu. Přijímá se jednohlasně.

Přikročuje se k zatčení vyloučených. (Volání „Eljen!“)

Předseda praví, že neměli, co by vzkázali svým rodinám. Svědčí to jistě o nízké duševní schopnosti národnostních poslanců, když si ani v tak kritické chvíli nemohou vzpomenout, co by měli vzkázat svým rodinám. Praví, že se přičiní, aby rodiny právě zatčených poslanců byly postaveny pod policejní dohled. (Souhlas )

Nato přikročeno bylo k dalšímu rokování o vyhubení nemaďarských národů.

Poslanec Bartányi navrhuje otravovat studně otrušíkem.

Poslanec Barabás navrhuje sublimát.

Poslanec Págáry soudí, že tento prostředek je přece jen trochu divoký (Hluk), neboť spíš pijí ti velezrádci kořalku než vodu. Navrhuje tudíž rozdávání otrávených lihovin v krajinách obývaných Nemaďary a zavedení nuceného pití alkoholu. Otravovat vodu je nebezpečné, neboť i Maďaři pijí pitnou vodu. (Hluk a volání „Lže ten padouch!“)

Předseda ohrazuje se proti útokům poslance Págáryho, že by Maďaři pili vodu. Naposled ještě prohlásí Págáry, že dosud neviděl opilého Maďara.

Místopředseda Navay poznamenává, že Págáry je divoká svině (Potlesk) a prosí, aby přes jeho mrtvolu (Potlesk) se přešlo k dalšímu rokování. Muž, který pije vodu, jako Págáry, je mrtvým pro stranu neodvislosti.

Předseda oznamuje, že jestli Págáry řekne ještě slovo, že mu rozbije hlavu židlí, jedině co mu dovolí, je to, aby sněmovnu odprosil.

Poslanec Págáry prosí o slovo. Praví, že pro dnešek je nejméně kompetentním pan předseda, aby někoho žádal o odprošení. Doba je příliš pohnutá, než aby se pitomým žvastem tříštily síly. Pokud se týče jeho osoby, je ochoten na obranu své cti někomu vykopnout zuby, ať je to předseda nebo místopředseda. Poslanec Págáry praví dál, že z jisté strany byl pojmenován divokou sviní. Neví, co o tom má soudit. Prosí sněmovnu, aby odhlasovala, zdali je „divoká svině“ urážkou. Nato obrátil se poslanec Págáry na předsedu s ujištěním, že z jeho špinavého prádla udělá prapor, který strčí do kupy hnoje na svém kukuřičném poli. (Trvalý nepokoj.)

Předseda žádá poslance o povolení desetiminutové přestávky, aby mohl poslance Págáryho zpolíčkovat. Poté že dá hlasovat o návrhu předřečníka, zdali je „divoká svině“ urážkou. (Potlesk.)

Poslanec Vartyd (katolický lidovec) žádá poslance Págáryho, aby mu vysvětlil, kam se podělo deset tisíc korun subvence pro chudé řemeslníky v Págáryho volebním okrese, neboť vyčítá-li někdo někomu špinavé prádlo, předpokládá se o něm, že se sám převléká aspoň jednou za měsíc. (Veselost.) Myslí ale, že poslanec Págáry nemůže dokázat, že by se kdy koupal v době své poslanecké činnosti.

Poslanec Károly (strana neodvislosti) praví, že se právem domnívá, že předřečník vystupoval někde v cirkuse, aby bavil obecenstvo nechutnými vtipy. Jeho jednání nelze nijak pojmenovat, než klukovským. Podává návrh, aby sněmovna vyslovila své politování nad způsobem řeči poslance Vartyöho. Kdyby nešetřil vážnosti sněmu, vytahal by toho uličníka sám za uši.

Předseda dává hlasovat o tomto návrhu. Návrh se přijímá dvoutřetinovou většinou.

Poslanci Vartyömu uděluje se důtka za pochvaly celé sněmovny.

Předseda dává nyní hlasovat o svém návrhu na povolení desetiminutové přestávky. Návrh se zamítá za různých projevů. Přikročuje se nyní k debatě, zdali „divoká svině“ je urážkou.

Poslanec hrabě Bocso (proti) praví, že nahlédl do stenografických protokolů a že neshledal, že by někdo, kdo byl tak nazván, považoval podobné slovo za urážku. Řečník sám byl několikrát po sobě pojmenován divokým vepřem, aniž by se cítil uražen. (Poslanec Págáry volá: „To jste vy!“)

Poslanec hrabě Bocso pokračuje, že žádný rozumný člověk nenajde v tom vyjádření urážku. Divoký vepř je čistotnější, nežli domácí a živí se travinami. Divoká svině je chytré zvíře. Posledně o honě zastřelil jednu a ta měla právě takové oči jako poslanec Págáry. (Velký hluk a volání: „Teď jste to napravil!“)

Předseda odnímá mu slovo.

Poslanec Dag (křesťanský sociál) omlouvá se, že je opilý. Neví, oč se jedná, poněvadž spal, ale prosí, aby mu jeho stav byl prominut. Ví dobře, co mluví a prosí ještě jednou, aby mu odpustili, že se přihlásil o slovo. Končí ujištěním, že ztratil cestou do sněmovny předplatní lístek do lázní a kapesní hodinky. (Hlučné projevy nevole.)

Místopředseda Navay volá: „Do vašich hodinek nám nic není, měl jste ohlásit ztrátu na policii.“

Poslanec Kamszár (neodvislý socialista) obrací se na místopředsedu: „Konstatuji, že pan Navay je zbabělec. (Smích nalevo.) Ano, zbabělec, poněvadž opírá se vždy o policii. (Projevy nevole.) Je hlavním sloupem policejního režimu a povalíme-li Navaye, povalíme i policejní režim.“ (Smích ve středu.)

Návrh se přijímá. Předseda žádá sněmovnu, aby nyní při pokračování v debatě o vyhubení nemaďarských národů zdržela se všech výkřiků a prohlašuje, že zemi nastává nyní vážná a posvátná povinnost, jejíž splnění nesmí být ohrožováno pokřikováním a povykem. („Výborně!“) Pokud se týče jeho vlastní osoby, není žádným osobním nepřítelem nemaďarských národů, jedině politickým. Jako člověk podává jim ruku, ale jako politik je vraždí. (Hlučná pochvala.) A aby pak dokázal, že je nestranný, odnímá sám sobě slovo. (Neutuchající volání slávy. Řečníku blahopřejí předsedové všech politických frakcí.)

Předseda děkuje za tento spontánní projev ve prospěch nestrannosti. Od té doby, co socialističtí poslanci sedí ve Vacově na pevnosti, nejsou podobné projevy rušeny posměšnými výkřiky. (Pochvala.) Máme mezi sebou jedině jednoho neodvislého socialistu a ten byl tak taktní, že odešel do restaurace. (Pochvala.)

Poslanec Zoltán prohlašuje, že jako přírodozpytec je proti otravování studní v krajinách obývaných Nemaďary. Ve studniční vodě nachází se mnoho živoků, prvoků a hmyzu, jejichž otrávení bylo by těžkou ztrátou pro vědu.

Poslanec Kodál polemizuje s předřečníkem. Táže se, co je mu milejší. Živá vířenka mlhová (Vorticella nebulifera), či mrtvý Slovák, Rumun nebo Srb? (Poslanec Zoltán volá: „Divím se, že znáte latinsky.“)

Poslanec Kodál dovozuje, že na této odpovědi záleží. Věda musí ustoupit politice svobodomyslného národa. Až budou vyhubeni nemaďarští národové, pak on sám bude první, který vystoupí na ochranu živoků, prvoků a hmyzu žijícího ve studničních vodách. (Pochvala.)

Poslanec Zoltán ohrazuje se proti tomu, že věda musí ustoupit politice. Jestli má poslanec Kodál vši... (Bouřlivý projev nevole. Poslanec Kikinday volá: „Ven s padouchem.“ Vřava.)

Předseda vybízí ku klidu a po krátké poradě se sněmovními sluhy vylučuje poslance Zoltána na pět schůzí. Žádá poslance, aby Zoltána při odvádění ze sněmovny zbytečně netýrali. V případě, že by se něco přihodilo, odkazuje ztýraného na sněmovního lékaře.

Poslanec Dag (křesťanský sociál) omlouvá se, že je ospalý. Neví, oč jde, ale prosí, aby mu bylo odpuštěno, že se přihlásil ke slovu. Myslí, že již vystřízlivěl. Proto podává návrh na ukončení dnešní schůze. (Hlučná pochvala a potlesk.)

Po poslanci Dagovi mluvil ještě poslanec Magas, který žádal přítomné poslance o konstatování, že poslanec Dag nemá charakteru. Včera měl to potěšení přijmout jeho návštěvu a po jeho odchodu pohřešil budíček. (Buřlivá veselost.)

Poslanec Dag praví, že onen budíček skutečně vzal (Rozruch), ale jedině proto, že byl od jisté německé firmy z nepřátelské Vídně. (Hlučná pochvala.) Jednal jedině v zájmu obrození domácího průmyslu, ostatně nestál ani za pět korun. (Projevy nevole.) Ano, za pět korun, a jistě dal zaň deset korun, čímž okradl zemi o pět korun, které pohltila cizina. (Hlučná pochvala.) Prosí tedy, aby sněmovna vyslovila své roztrpčení nad zlodějem národního blahobytu. (Pochvala.)

Předseda vyslovuje poslanci Magasovi své roztrpčení jménem sněmu, že kupováním v cizině okrádá domácí živnostníky. Diví se, že něčeho podobného je schopen muž, který dal onen krásný návrh, aby chorvatští poslanci byli postrkem dopraveni do svých voličských okresů.

Poslanec Bagácsa uvádí, že když byl ten návrh proveden, poslal poslanec Röbörö svou rodinu na letní byt do Mehadije. Rukama tohoto muže prošly totiž peníze na úhradu nucené dopravy chorvatských poslanců do jich loupežnické země. (Nepokoj.)

Poslanec Röbörö ujímá se slova. Prohlašuje, že jeho nejmladší synek trpí andělskou nemocí a proto že ho poslal s celou rodinou do Mehadije. Užil k tomu peněz ušetřených na chorvatských poslancích. (Rozruch.) Svých příjmů nemohl na to obětovat, poněvadž dodnes svými dietami splácí dluhy, učiněné při své poslední volbě. Zvítězil nad rumunským kandidátem většinou sto padesáti hlasů. Dostal celkem 1582 hlasů, které koupil po pěti korunách, to je 7990 korun. (Místopředseda Navay volá: „7910 korun!“ Vzrušení.) Poslanec Röbörö prosí za odpuštění, že se zmýlil o osmdesát korun. Prohlašuje, že místopředsedovo volání je nemístné, poněvadž týž mu na volby nepřispěl ani haléřem. (Veselost.) Vykládá dále, jakým způsobem ušetřil na chorvatských poslancích při jich dopravě postrkem. Poněvadž byli dopravováni z Pešti pěšky od jedné četnické stanice na druhou, trvala jejich doprava tři neděle. Na této cestě zahynuli vysílením tři. (Pochvala.) Na jednoho byly vypočteny za stravování denně tři koruny. Na zahynulých získal jsem tak 18 korun a ostatním strhl korunu na den. Neboť domníval jsem se, že tři koruny denně na stravu pro velezrádce je příliš mnoho. (Pochvala.) Užil jich pro svou rodinu. Pro maďarskou rodinu. (Pochvala.) A přijde-li někdo a řekne, že je to loupež, tu odpoví mu, že se za tu loupež nestydí, neboť se stala za bílého dne. (Bouřlivý potlesk. Řečníku se blahopřeje.)

Poslanec hrabě Vagyássy ujímá se slova. Má za to, že by byl již čas, aby schůze byla ukončena. Neboť je nebezpečí, že by při podobném pokračování schůze nakonec jeden druhého okradl. Důkazem toho je, že jeho soused poslanec Járásbérós prohlíží si právě jeho tobolku, kterou mu vzal před chvílí bez jeho souhlasu z kapsy. (Odpor nalevo, souhlas napravo.) Řečník končí ujištěním, že neobviňuje poslance Járásbéróse z krádeže, poněvadž ví, kolik měl v tobolce peněz. (Hlučný souhlas.)

Poslanec Járásbérós praví, že jest též pro ukončení dnešní schůze, neboť většina poslanců dívá se tak podivně, jako by chtěla rehabilitovat krádež. (Bouřlivá veselost.) Vrací tobolku hraběti Vagyássyovi neporušenou. (Hlučný souhlas nalevo, odpor napravo.) Hledal v ní jen medailónek s podobiznou své choti. Nenašel však ničeho, co by zavdalo příčinu k tomu, aby mu poslal své svědky. (Potlesk.) V otázce cti nedovolí svému svědomí ani nejmenší výtky, neboť za heslo si vzal: „Čest vlastní je ctí národa.“ (Hlučný souhlas a výkřiky: „Vždyť nejste ženat!“.)

Předseda poznamenává, že je již půl desáté hodiny večer a kdyby i kdo chtěl tvrdit, že jsme z Asie, to nám nemůže vzít. Evropský čas na našich hodinkách. (Potlesk.) Žádá tudíž, aby se hlasovalo, zdali má se schůze ukončit či v ní pokračovat.

Návrh na ukončení schůze přijímá se všemi proti jednomu hlasu neodvislého socialisty, který se právě vrátil z restaurace.

Předseda děkuje poslancům za jednomyslný projev a praví, že velká doba vyžaduje velké muže, kteří by v těžkých chvílích byli zajedno. Děkuje poslancům za důstojný průběh a končí jednání ve tři čtvrtě na deset hodin večer.

Příští schůze zítra. Jednací pořádek: Pokračování dnešního.