Zápas dobra se zlem

 

 

Mezi mým švagrem a panem Chuterou vzniklo nepřátelství za krásného dne srpnového. Oba byli tenkrát ještě svobodni a trávili dovolenou společně někde v údolí Metuje.

Lesy byly daleko, jen těsně přes potok za stavením, kde měli tolik dlouhých chvil, byl malý lesík. Jednou to švagr počítal z dlouhé chvíle a sečetl osmdesát dva stromy. Tento lesík byl jakýmsi průchodním domem. Jezdívali tudy do polí a z polí, procházelo tudy četně lidí z obce několikrát za den.

Oba přátelé dostávali z Prahy noviny, ve kterých stálo, že toho roku je velká spousta hub, zejména hříbků. Počali tedy přirozeně trpěti utkvělou představou, že v tom malém lesíku najdou hřiby, spoustu hřibů, nekonečné množství těchto krásných, znamenitých hub. Každého rána šli mlčky mezi těch několik borovic, prolézali tam s hlavou k zemi skloněnou a skrčenými zády křovisko za křoviskem a rozkopávali vztekle muchomůrky a jiné jedovaté houby. Zejména však klamaly je houby s hnědými kloboučky jako nejhezčí hříbek. Vrhli se na ně a byly to prašivky s třásněmi vespod.

Když tak prolezli kdejaké křoví, propátrali veškeré plochy mechem porostlé, vraceli se beznadějně domů.

Noviny právě došlé oznamovaly že spousta hřibů je tak nesmírná, že už je lidé ani nesbírají. Podívali se mlčky na sebe a vrátili se do lesíka. Zuřivě rozkopávali poznovu houby s hnědými kloboučky, které je klamaly.

Kdo je tak potkával vážné, zadumané, tomu šlo z té dvojice úzko. Každého jitra slunce pozdravilo je v lesíku shrbené, skrčené nad zemí a když zapadalo, loučilo se s nimi opět v tom lesíku. Opouštělo je zklamané, sklíčené, zdrcené, smutné, neboť číhali tu přes den, jak houby porostou.

Můj švagr díval se, leže na břiše, po celé hodiny do mechu, tak jako kočka, když čeká trpělivě u díry nebo nad kanálem na myš. Jeho fixní idea stala se povážlivou. Domníval se, že před jeho očima vyleze ze země krásný hříbek. Naproti tomu ležel na břiše pan Chutera a pozoroval zvětšovacím sklem, kdy v mechu počne se něco hnědnout. Lidé, kteří je tu viděli, zprvu myslili, že ti páni něco vyměřují, pak usoudili, že to asi mají z pití.

Pan Chutera objednal si celou řadu knih o houbách, ale to nebylo všechno nic platno. Příroda udělala s tím lesíkem výjimku. A když noviny psaly, že toho roku je opravdu zvláštní, jak je stěží najíti prašivku a jak rostou samé hřiby, tu lesík zaskvěl se vždy do rána spoustou prašivek, ale najít hříbek...

Vstávali již o druhé hodině noční a hledali hříbky ve svitu elektrických kapesních lampiček.

V noci se jim zdálo, než se vypravili mlčky na svou trapnou výpravu, že pro hříbky, které našli, musili vypraviti z Prahy zvláštní vagón.

V novinách objevovaly se zprávy, že ten a ten občan přinesl do redakce hřib půl metru vysoký, mající v průměru 75 cm a váhu 12 kg. Ale vše bylo marno. To se jejich lesíku netýkalo.

Někdy v noci zmizel tiše švagr panu Chuterovi a jistě našel ho v lesíku někde ve křoví číhajícího, zdali neporoste nějaký hříbek. Bylo to hrozné. Měli zrakové halucinace. Považovali kozí bobky a kravské výměty za hřiby.

Jednoho dne, když opět jako jindy beznadějně potloukali se lesíkem a když rozkopali kolik takových falešných hnědých kloboučků hub, kopl pan Chutera u cesty do houby takovým zrádným hnědým kloboučkem a zvolal: „Zatrolené mrchy, pořád budete člověka klamat!“

Můj švagr instinktivně zvedl kousek zrádného kloboučku a jak se podíval pod něj, vykřikl bolestně: „Prokristapána, vždyť jsi rozkopl opravdový hřib!“

Byla to smutná pravda. Pan Chutera rozšlapal jediný hřib, který se zrodil v lesíku, pan Chutera kopl surově do jediné hvězdy, která jim zasvítila v jejich beznadějnosti. Svou botou zničil jediný ideál, kterého dosáhli po kolikadenním bloudění mezi těmi osmdesáti dvěma borovicemi.

„Ty surovče,“ zvolal bolestně dojat můj švagr nad ztrátou a zničením toho, co mu bylo nejdražším. Pan Chutera byl neméně dojat a pohnut. Aby to zamluvil, počal mému švagrovi nadávat a dokonce tvrdil, že si se svým hřibem může dělat co chce, třebas ho roztlouci v hmoždíři nebo hodit do pece. Švagr mu na to odpověděl, že se z těch muchomůrek zbláznil a že je idiot. Tak se bavili mile po celé cestě domů a pokračovali i ve světnici.

Pan Chutera dal do pořádku svá zavazadla a odjel týž den do Prahy. Na zastávku doprovázel ho můj švagr a ztrpčoval mu odjezd strašnými výčitkami, na které odpovídal pan Chutera spíláním. Když pak vstoupil do vlaku, otevřel okno a volal za mým švagrem slavnostně: „Kdybych byl do toho hřibu nekop, tak jste do smrti hřib nepoznal a nerozeznal od muchomůrky.“

Můj švagr v důsledcích toho poznamenal si do svého zápisníku: „Dne 17. srpna 1909 mne smrtelně urazil pan Chutera.“

Od té doby uplynula řada let. Oba sloužili v témže úřadě, ale kromě nutných kancelářských styků na sebe nemluvili. Ke všemu neštěstí stal se pan Chutera představeným mého švagra.

Dva dny nato dostal jsem od švagra dopis, ve kterém mne žádá, abych byl tak laskav a odstěhoval se k nim na nějaký čas, „neboť,“ psal švagr, „bude Tě třeba, bys pérem dle mých pokynů znázornil boj zla s dobrem.“

Věděl jsem, že švagr vždy velmi záhadně se vyjadřuje ve svých psaních. Když ještě chodil za mou sestrou, rozhněvali se jednou spolu na procházce před nějakým automatem na čokoládu, kam házel kavalírsky pětník za pětníkem, aniž by vypadl kousek čokolády. Když tam hodil osm desetihaléřů, udělal náhle velký rámus, seběhlo se plno lidí, sestra ho tahala pryč, on však jako spravedlivý člověk snažil se strhnout automat se zdi a odnésti na policii za účelem zjištění toho nešvaru. Sestra tedy od něho utekla a druhý den dostala od něho psaní, ve kterém vzletným slohem poukazoval na to, že jako snoubenec očekával, že ona, budoucí jeho manželka, pomůže mu automat strhnout se zdi, neboť již v Písmě svatém stojí, že nevěsta má všude následovat svého ženicha.

Psaní končilo elegicky: „Hle, listí žloutne a padá a já odcházím v neznámý kraj.“ Sestra když to psaní dostala, plakala, i při obědě vzlykala nad parou polévky: „Hle, listí žloutne a padá,“ až matka ji musila napomenout: „Prosím tě, Máňo, nedívej se pořád tak plačtivě na toho pokrývače naproti, vždyť spadne také.“

Tajuplný konec psaní vysvětlil se však o den později. Místo v neznámý kraj přišel švagr k nám na oběd a snědl tolik lívanců za tichého podzimního padání zežloutlých listí, že mu sestra musila třikrát nalít černou kávu.

Byl jsem tedy teď nesmírně zvědav, co se vyvine z toho „znázornění boje dobra se zlem“, jak psal.

Uvítal mne s nelíčenou radostí a po obědě velmi tajuplně poslal mou sestru někam na návštěvu a zavedl mne k psacímu stolu. „Víš dobře,“ řekl bez úvodu, „že je pan Chutera mým nejúhlavnějším nepřítelem.“

„Jakpak bych to nevěděl,“ vzdychl jsem, neboť onu aféru se hřibem znal jsem již nazpaměť, vždyť nás s ní bavil obden před svatbou a dokonce to vykládal i o své svatbě.

„Nemusím ti tedy vykládat, jak mne urazil a co mně všechno řekl. On však na tom neměl dost, pracoval, aby mne ještě více ponížil a stal se mým představeným. Dnes musím tomu člověku, který kope do nejkrásnějších hřibů, poněvadž je považuje za muchomůrky, předkládat všechna akta ke schválení. Umínil jsem si tedy, že ho zničím...“

Řekl to takovým slavnostně rozechvělým hlasem a odešel do spižírny pro láhev vína. Nalévaje nám, pokračoval: „Divím se sám sobě, kde nabyl jsem tu odvahu, ale ode dneška za životní úkol považuji rozmáčknout ho.“ Usmál se dobromyslně a počal rozvinovat přede mnou svůj šlechetný program. „Napíšeme spolu knihu o panu Chuterovi, jakýsi běh jeho života. Od útlého mládí až po dnešní dobu budeme ho nemilosrdně bičovat a pranýřovat. Vydáme o něm anály, které ho znemožní ve společnosti, v úřadě...“

Došel pro druhou láhev: „Zesměšníme ho a když si to přečte, zhnusí se sám sobě. Samo sebou se rozumí, že musíme pracovat systematicky. Budeme kriticky rozbírat každý jeho krok. Ovšem musí se to napsati tak, aby i ten nejotrlejší člověk žasl nad jeho životem.“

„Ale jen pravdu,“ pravil rozjasněně, vytahuje z třetí láhve zátku, „pravdu za každou cenu, ale pravdu bez obalu, beze všech vytáček. Nesmí to však být sprosté. Mám nahromaděno tolik materiálu,“ řekl rozjařeně, „že se ti bude lehce pracovat. Rozdělíme si ho na tři období: Na darebáctví, ničemnosti a podlosti, spáchané mezi prvním a patnáctým rokem, dále mezi patnáctým a pětadvacátým a mezi pětadvacátým a čtyřicátým rokem. Chci začít asi takto: Josef Chutera žil život bohu nemilý a lidem protivný. Bude to originelní román.“

Švagr počal škytat, poněvadž jsme pili již čtvrtou láhev a já ho znal jako člověka naprosto střízlivého a střídmého.

„Jaká skvělá myšlenka,“ rozhovořil se, „bude to znázorňovat odvěký zápas mezi dobrem a zlem, ve kterém dobro konečně zvítězí. Já budu hrát osobu toho dobra, jen si nalejvej, máme vína ještě dost ve spižírně. Ten Chutera bude skřípat zuby, až to bude číst. Lidé se mu budou vyhýbat. Víš, že zas už vím něco na něho? Chodí ti na zmrzlinu k jedné Taliánce. To je přece trapné. On se dokonce učí italsky. A jeho život? Po nočních doupatech tančírnách, vinárnách jde jeho jméno mezi číšnicemi z úst do úst, jářku, kde je morálka?“

Byl by spadl ze židle, jak udělal posuněk hodný Savonaroly.

„Uvidíme ho dnes tváří v tvář, neboť bude záhodno, abychom vyplašili toho jezevce v jeho doupěti. Jedině tím získáme proti němu zahanbující materiál. Dobro potře zlo, Půjdeme za jeho stopou jako hyeny. Nech mne se vyjadřovat, jak já chci, či jsi snad s ním spiklý?“

Počal se pomalu oblékat, přičemž několikrát pojmenoval mne zrádcem. „Kdo nejde se mnou, jde proti mně,“ pravil, když dopil láhev, „a dobro potře zlo, bude to hrozný, ale vítězný zápas.“

Pak šel ke stolu a napsal na půlarch velkými písmeny klikatým kostrbatým písmem: Drahá Máňo i Neměj o mne strachu, když mne nenajdeš doma. Jdu vyplnit svůj životní úkol. Tvůj Olda.

Na ulici řekl, dopínaje si vestu: „Teď pojedeme do jedné vinárny, kde prý má známost s dvěma číšnicemi.“ V elektrické tramvaji dal se na plošině do hovoru s nějakým pánem a vyložil mu k jeho překvapení, jak před pěti lety pan Chutera dne 14. srpna rozkopl jediný pravý hřib.

„Ten pán,“ dodal, ukazuje na mne, „jde se mnou sebrat proti němu nějaký materiál.“

Pak tu historku s hřibem snažil se ještě jednou vysvětlit poctivě průvodčímu, nedbaje prosebné vyhlášky správy elektrických podniků, aby obecenstvo se zřízenci zbytečně nemluvilo.

Když jsme se konečně dostali do vinárny, nebyl pan Chutera ještě přítomen.

„Rozumíme,“ mrkal na mne švagr, „je ještě na zmrzlině u té taliánky, napiš si to. Nechceš? Jsi proti mně? Chceš mne zradit, nebo s ním držíš?“

„Dnes před pěti lety,“ pravil smutně sentimentálním hlasem, „rozkopl Chutera jediný pravý hřib a od té doby hromadil zlo za zlem. Dobro však zvítězí, dejte nám whisky, ale bez vody!“

Do vinárny vstoupil pan Chutera. „To je náhoda, pane kolego,“ řekl odkládaje klobouk, „máte u vás místo?“

„Místa dost, pane šéf,“ řekl můj švagr trpce.

Když mne představil, pravil pan Chutera: „Vy byste mohl jednou napsat, jak tamhle váš švagr uměl hledat houby. Musil jsem kopnout do hřibu, aby poznal podle kloboučku vespod, že to není muchomůrka. To už je řada let. Byli jsme spolu na letním bytě a bylo to krásné. Takový krásný den srpnový... Dejte nám jedno moselské od ledu...“

Švagr podíval se na pana Chuteru. Čekal jsem, co se stane. Vypil však whisky a řekl: „Víš co, Chutero, budeme si zas tykat...“

Odvezl jsem švagra pozdě v noci k bytu, přes schody mně ho pomohl odvést domovník. Když jsme ho se sestrou kladli na pohovku, poněvadž se nechtěl živou mocí svléct, tvrdě, že musí jít za dvě hodiny na houby, řekl: „Teď ti to povím, my jsme tenkrát oba současně do toho hřibu kopli...“

„Zápas dobra se zlem...,“ řekl ještě a počal chrápat a pískat nosem.

Tak vidíš, milý švagře. Chtěl jsi, abychom sebrali materiál proti panu Chuterovi a nenadál jsi se, že sám sbíráš materiál proti sobě. Buď však kliden. Jedině má hamižnost jest příčinou tohoto článku. Tys mne hostil špatným prostým uherským, ale pan Chutera napájel mne moselským vínem výtečné známky...

V zápasu dobra se zlem podlehl jsem kouzlu dobra.