Zápas o duše

 

 

I

Farář Michalejc byl světec s třemi tisíci korunami ročních příjmů vedle celé řady jiných požitků z osmi obcí, přifařených k jeho farnosti Svobodným Dvorům.

Obce ty byly kolem dokola v horách mezi starými lesy a žili v nich většinou drvoštěpové, kteří dolů do kostela ve Svobodných Dvorech přicházeli jednou za čtvrt roku. Zato se pak vydatně modlili do zásoby na další čtvrt roku, zpovídali se, přijímali s nevýslovně blaženým strachem tělo Páně a dělali pokání, tváříce se důležitě.

Pak šli do Polední hospody za farou a tam se jim pomalu rozvázaly jazyky. Zbaveni hříchů a povzneseni tou tajemnou přeměnou sakramentu stali se bujnějšími, než mohli snést usedlíci Svobodných Dvorů.

I docházelo v Polední hospodě ke rvačkám mezi muži z údolí a muži z osmi horských vesnic, zbavených čtvrtletních hříchů. Drvoštěpové z hor, obtíženi novými hříchy pro poškození Polední hospody a hlav lidí ze Svobodných Dvorů, ustoupili pak s modrými zády do svých horských lesů a čtvrt roku byl pokoj.

Po třech měsících sestupovaly pak jejich dlouhé, hranaté postavy z horských úbočí s kajícnými pohledy do údolí a čtvrtletní hříšníci naplnili kostel mocnými hlasy, které bylo slyšet až na náves a když se modlili otčenáš, tu zdálky to vypadalo, jako kdyby na sebe křičeli ze stráně do stráně: „Václave, co děláš?“ Hromovým hlasem ozývalo se volání kajícníků, když hřměl farář Michalejc na dřevěné kazatelně jedno ze svých osmi kázání, kterými pronásledoval osadníky ze všech devíti vesnic!

Bylo to však marné. Leckomus skápla sice slza pohnutí a zbožnosti z opálené tváře, ale hranáč z hor, vykonav pokání, šel přece jen se prát do Polední hospody.

Farář Michalejc uzavíral se po dobu výtržnosti ve svém pokoji s vyhlídkou na Polední hospodu a za záclonou pozoroval své věřící a dle toho, jak viděl koho se prát z drvoštěpů před Polední hospodou, znamenal si zcela po obchodnicku do svého zápisníku: „Bočan 40 otčenášů, Kryšpín 20 otčenášů, a vida Antonína Dlouhejch, teď se žene po starostovi, dostaneš 50 otčenášů a neslevím ti ani amen. Černouch, inu, neper se a nejsi bit, dostaneš jen 15 zdrávasů!“

Tak to pokračovalo, farář Michalejc svědomitě zanášel jména drvoštěpů a při příštím pokání horáků dostal každý už svůj lístek s ustanovenou číslicí a druhem modlitby, vypsanými ze zápisníku.

A šlo to všechno tak pěkně po pořádku, jak jeden za druhým klekal na klekátko u staré, červotočinou prožrané zpovědnice a spouštěl dojemným hlasem: „Zpovídám se Bohu všemohoucímu a vám, ctihodný otče, že jsem po svatém přijímání se pral v Polední hospodě.“ To byl ten hlavní hřích a pak byla i jiná řada stále stejných prohřešení se, že brali jméno boží nadarmo, že hromovali a sakrovali, co jim slina na jazyk přinesla a „taky ňáký to poleno z panskýho“ a „ňáká ta voka ve špatným úmyslu“.

Celých patnáct let, čtyřikrát za rok to bylo stejně, a jen jednou za ten celý čas přihodilo se, že Bočan vynechal ve zpovědi „nějaká ta voka ve špatným úmyslu“.

S jemnou výčitkou obrátil se farář Michalejc na kajícníka: „A což voka, voka, Bočane?“

„To je marný, velebnosti,“ řekl Bočan, „s vokama nebylo tentokrát nic, nějakej lump mně ukrad dráty a nemoh jsem se vypravit do města ke kupci pro nový. Von je u nás samej zloděj, velebnosti…“

To byl tedy jediný případ, kdy v pořadí hříchů alespoň u jednoho scházel jeden, ale o příští zpovědi Bočan nevybočil již z obvyklého vyznání a k jakémusi uspokojení pana faráře přišla zas lítostivým hlasem pronesená „ňáká ta voka ve špatným úmyslu“.

Pravím k uspokojení pana faráře, neboť on miloval ty hranáče z hor a měl zkušenosti, že když ani voka se neobjevila na programu, že dotyčný schází duševně i tělesně a že to s ním nebude dlouho trvat. To dělají patnáctileté zkušenosti duchovního pastýře. Přestala voka, pak nebyla zmínka o polenech, hříšník po vykonané pobožnosti nestavil se ani v Polední hospodě a namáhavě stoupal k domovu do lesnatých kopců. A když přiběhla jeho žena na faru s nářkem, že včera muž za celý den neřek ani „híml“, ani „sakra“, vypravil se pan farář s kostelníkem bez meškání do hor, aby s posledním pomazáním zastihl ubožáka ještě živého.

Za patnáct let nabyl farář Michalejc zkušenosti, že jeho horští osadníci z osmi přifařených obcí se nepolepší ani nejkrásnějším kázáním, ani nejohnivějšími domluvami, třebas by i zoufale plakali, nahlížejíce sami, že je všechno marné.

Zprvu snažil se jim vysvětlit, co je to dobré a upřímné předsevzetí a když jim to pěkně vyložil, řekl Valoušek z Černkova: „Velebnosti, to dobrý a upřímný předsevzetí necháme těm mladejm, beztoho, když to takhle dál půjde, ubude zvěře a do vok se za uherskej měsíc nic nechytí.“

A před deseti lety řekl mu Chudomel tak upřímně, jak jen mohl, podávaje mu ruku: „Velebnosti, my se holt nepolepšíme, nás přece jen ti čerti budou na podávkách vobracet na vohni. Děj se už vůle boží.“

A tak pan farář zvykl si na všechno. Měl tam nahoře v horách za Černkovem ve Vlčím důlu kus lesa a jednoho dne při čtvrtletní zpovědi řekl mu ve zpovědnici Pavlíček: „Velebnosti, pak ještě nějaký to poleno z panskýho a pak jsem taky v tom lese, velebnosti, jako ve vašem, taky ňáký poleno... Vona byla letos velká zima. Tak jsem čtyry smrčky z lesa vaší velebnosti porazil a při každým jsem se za vás pomodlil otčenáš. A tak najednou jako kdyby to ze mne spadlo, bylo mně nějak lehko u srdce a porazil jsem nový tři.“

Za panské dříví dostal Chudomel deset otčenášů a za farářovo třicet za pokání a přitom ponaučení, že duchovní je zástupcem božím na zemi a že když někdo okrádá svého faráře, to že je právě takové, jako by porážel smrky samotnému Pánubohu.

Pan farář pokoušel se pak po těchto zkušenostech přiměti patronát, aby mu laskavě vyměnil jeho les v horách za les u Svobodných Dvorů, ale po marných pokusech nechal toho a zvykl si i na to, že ho okrádali s plným vědomím, že je to, jako když samotnému pánubohu porážejí stromy.

Pan farář Michalejc, obklopen těmi hříšníky, rok po roku ustával ve svých úmyslech, že vynasnaží se ty lidi polepšit, neboť kdykoliv potkal nějakého z nich, vždy na jeho domluvy slyšel slova provázená beznadějným vzdechnutím: „I ba, velebnosti, taky myslím, že už je to s náma všechno marný. My jsme holt neřádi.“

Bylo v tom tolik sentimentality, že po patnáctiletém zápase s touto „moral insanity“ horských farníků odložil pan farář zápisník, přestal si zaznamenávat otčenáše na pokání u jednotlivců a zcela mechanicky ve čtvrtletních obdobích podával stereotypní výklady o hříchu a o účinku hříchu, jeho řeči pozbývaly barvitosti mladších dob a rozohnil se jen tenkrát, když třebas Povondra jal se smlouvat o otčenáše. Ale Povondra s nepoddajností židovského obchodníka nabízel polovičku: „Velebnosti, jen patnáct otčenášů. Ten šestnáctej von by už nešel tak vroucně a ten třicátej, to bych si uvalil smrtelnej novej hřích na duši. Vědí, velebnosti, já už to zkusil, ale od patnáctýho do třicátýho, to jsem už to jen tak polykal a byl jsem s nima hotov, jako kdybych fouk do peří.“

I na to zvykl pan farář Michalejc a nevyvracel už ani Bočanovi, že milostivý Bůh mu odpustí všechno už při třetím otčenáši, poněvadž do třetice všeho dobrého, a to ostatní že by šlo do větru.

Pan farář cítil se unaven tím zápasem o blaho duší horských farníků a když jednoho dne Mareš z Kořenkova na otázku, jaké má hříchy, odvětil lítostivě: „Jako posledně, velebnosti,“ neptal se na podrobnosti a stoicky dal mu rozhřešení beze všech ponaučení a byl by snad zapomněl mu uložit i pokání, kdyby Mareš sám byl nepřipomněl: „A vočenáše, to jako vobyčejně, velebnosti.“

Někdy vracela se jeho bývalá energie, se kterou před léty přijel do Svobodných Dvorů a před čtvrtletním příchodem kajícníků z hor otevřel některý starý ročník Kazatele, aby odtamtud vybral prameny ke kázání, které by přeměnilo duše hříšníků, ale pak podíval se na tvrdé obrysy hor, tak tvrdé jako zásady jeho horských farníků, zavřel Kazatele a šel hrát klidně taroky do Polední hospody.

Nakonec ocitl se na celé čáře na ústupu. Při zpovědi, vidouce jeho odevzdání do osudu, pomaličku zamlčovali své hříchy. Vynechávali postupně polena, i nějaká ta „voka ve špatným úmyslu“, i to hromování, i to sakrování, i tu rvačku v Polední hospodě a jednoho dne se stalo, že Zámečníček z Horního Bourova po odbyté formuli „Zpovídám se Bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče...“ dodal povzneseně: „že jsem čistej jako lilie, velebnosti...“

Ještě téhož dne podal zdrceně pan farář žádost na konzistoř o energického kaplana.

II

Energický kaplan jmenoval se Müller. Byl hubený jako oni asketi, kteří vydrželi ke slávě boží stát celý týden na sloupu bez jídla. Z jeho bledé tváře nebylo možno uhodnouti stáří, ale jisto bylo tolik, že v těch přísných, suchých rysech jeho mužný věk se ztrácel beze stopy radosti. Z jeho očí nezářilo však žádné nadpozemské nadšení. I v největším rozhorlení vypadaly jeho oči jako vodová, šedivá postní seminářská polévka. A pokud se týče způsobu řeči, vyrážel jednotlivé hlásky tak, jako když mluví církevní arimatejštinou.

Energický kaplan koktal. Pan farář Michalejc ustrnul se nad touto zásilkou slavné konzistoře a jeho sestra hospodyně chodila jako bez duše po celý první den.

Po svém příjezdu vysvětlil jim energický kaplan v řeči, trvající vzhledem k jeho napodobování arimatejštiny víc než přes dvě hodiny, že byl dva roky misionářem v Port Saidu a že za ty dva roky obrátil „je-je-je-dnodno-ho mu-mu-laha“. Pak že vrátil se na Moravu a že kaplanoval v Tišnově osm let a že e-e-e-ener-gi-gicky tam vymýtil ka-ka-karban a teď že jest zde.

Při večeři pan farář Michalejc za stálého vzdychání seznamoval ho s patnáctiletými svými zkušenostmi z tohoto kraje a energický kaplan, pojídaje kousek chleba, odstrkával talíř s uzeným masem a řekl: „Já, já ma-maso ne-nejím a já-já, já to ta-tady vy-vy-vymýtím. Já-já-já jim pro-pro-pro-mluvím do-do-do du-duše, já-já je o-osví-osvítím Du-du-duchem sva-svatým.“ Přitom pozdvihl své polévkové oči ke stropu a upíraje je na hák pro visací lampu, zvolal prorocky: „Já-já, já je o-o-obrátím.“

Pan farář šel hrát taroky a energický kaplan ve své kaplance modlil se breviář.

Čertví jak se to stalo, že už druhý den, když vyšel si energický kaplan k lesu s nějakou teologickou knihou, slyšel za křovím dětský hlas: „Vobrátil mu-mu-laha.“ Pak nějaká dětská postava mihla se v lese a za křiku „hó“ utíkala ke hřbitovu.

„Špa-špa-špatné mra-mra-vy,“ řekl si energický kaplan a posadiv se na mez u lesa, činil si poznámky: Zpovídal jsem se naposled s patřičnou přípravou a úmyslem? Nezamlčel jsem žádného hříchu? Vykonal jsem pokání? Vzpomínám si výstrah a poučení mně udělených? Neprohřešil jsem se více?

Energický kaplan rozhlížeje se na horu zamával tím směrem pěstí a zvolal: „Já, já-já-já jim u-u-ukážu!“

Za týden věděli už po horách, že „mladej jemnostpán vobrátil mulaha“. Bočan, porážeje právě s Fanfulíkem za Babou sosnu, řekl k Fanfulíkovi: „Von má vzácnou vejřečnost, loni vo vánocích ještě na Moravě zazpíval Narodil se Kristus Pán, ale to radujte se, to holt dozpívá až nám tady vo příštích vánocích.“

„Von prej nás chce přivést na dobrou cestu.“ Fanfulík si opovržlivě odplivl.

„Ať dělá, co umí,“ řekl klidně Bočan, „s náma je všechno marný…“

Když pak mluvil Chudomel s Valouškem z Černkova, poznamenal: „No jó, dyž nám starej jemnostpán nevzal naše hříchy, tu vobrátil mulaha teprv ne.“

A po horách panovalo nezvratné přesvědčení, že nenadálý příchod kaplana do Svobodných Dvorů je zasažením do jejich práv. Proto se také množily lesní krádeže.

Když se o tom dověděl energický pan kaplan, zvolal přesvědčivě: „O-o-obrátím je!“ a zahloubal se dál do teologických spisů.

Ale kajícníci z hor se tak lehce nedali. Napřed vyslechli s pohnutím jeho hodinu trvající vroucné a přesvědčivé všeobecné napomínání, že „ti-ti-tisíce li-lidí byby-bylo už za-zatraceno a na na ně že-že to ta-taky če-čeká“, kývali smutně hlavou, že ano, ale pak s nevinnou tváří předstupovali ke zpovědnici a hlásili, že jsou bez hříchu, jako Zámečník z Horního Bourova.

Odpíral jim koktavě rozhřešení, hrozil věčnými tresty a ze zpovědnice ozývalo se: „A což po-po-lena? O-o-ka? Pa-pa-ma-tujte na-na věčnost,“ a vzápětí nato nevinná a rázná odpověď: „Žádný voka, žádný poleno, mladej jemnostpane!“

Leckdos měl z nich v kapse obsílky k okresnímu soudu, aby po duchovní zpovědi předstoupil za pár dní před světského soudce, ale tu odmítal oka i polena s tváří nebesky jasnou a mučednickou, s plným vědomím, že proti věčnému zatracení se nedá nic dělat.

„Je to marný,“ říkali si kajícníci z hor, „i kdyby přišel sám arcibiskup a nejen takovej vobrátil mulaha!“

III

Celé dva roky trval zápas energického kaplana o duše farníků z hor k nemalému uspokojení pana faráře Michalejce. Statečný kaplan snažil se jim marně vštípit nějakou morální zodpovědnost a mínění horských farníků tlumočil jednou Bočan panu faráři, když se s ním setkal na horách: „Vědí, velebnosti, to je těžký. Vo naše hříchy se nedáme vokrást. Poctivost je pro bohatý lidi a u nás se ještě žádnej pořádnej člověk nenarodil.“

„Ale proč se nekajete, Bočane?“

„Kajem se, kajem, velebnosti, ale když von nás chce vobracet a velebnost ví, že jsme neřádi. A kdyby von, mladej jemnostpán, neříkal pořád něco vo zatracení, to voni, velebnosti, nám hezky vyložili, že z nás jen čerti budou dělat svíčkovou, ale vo zatracení nebylo řeči, zatracení, to je pro bohatý lidi, ale pro nás chudáky stačí ty kotlíčky se sírou. A kdyby von alespoň, mladej jemnostpán, neříkal, že se už příště nesmíme prát a že už nesmíme krást a sakrovat, věřejí nebo nevěřejí, jen se vohřál a už nám to zakazovat.“

Bočan si oddechl a s jemnou vroucností, dívaje se blaženě na pana faráře Michalejce, pokračoval: „To voni, velebnosti, byli jinačí dobrák, voni nám po celejch těch patnáct let nikdy neříkali Příště už to nedělejte!, voni nám jen mluvili vo tom starým, ale vo tom, co vyvedeme vod zpovědi do zpovědi, z toho nás nesráželi, velebnosti.“

Po tomto vyjádření musil se pan farář posadit na převrácený kmen. Přišlo to zčistajasna a byla to smutná pravda. Vzpomněl si, že skutečně za těch patnáct let nevaroval je před budoucími hříchy. Lítostivě pohlédl k nebi, zatímco Bočan vykládal důvěrně dál: „My jsme holt tak už vod narození. To bylo tak, jako když člověk vodvede práci. Přišli jsme s lítostí a řekli, tak a tak vokradli jsme vrchnost, prali se, sakrovali, pak nám, velebnosti, řekli, že máme mít upřímný předsevzetí toho litovat a my toho litovali a šoupali se po kolenou a říkali: Panebože, vodpusť nám, hříšníkům, ale vo tom, co vyvedem, nám neříkali nic a ty vočenáše, každej se je rád pomodlil, ty byly za to starý a ne za to nový nebo za to starý i nový, jak chce ten mladej jemnostpán, poněvadž říká za to starý dvacet a za to nový, co bude, taky dvacet. To nejde, velebnosti. Nám taky platí vrchnost jen za poražený dříví a ne za to, co porazíme pozejtří. Von, mladej jemnostpán, když nám takhle povídá, von nám bere naše hříchy dopředu a to není žádný pokání a když si to vodpykáme napřed, tak holt ve zpovědi musíme bejt čistý a von nám to nevěří a přece nám to už napřed vodpustil. A proto my musíme říkat žádný voko, žádný poleno, poněvadž to máme vodbytý do zásoby.“

Bočan, po křesťansku pozdraviv, stoupal se sekyrou do vrchu a pan farář stále ještě lítostivě hleděl k nebi a pak šel smutně tlumočit Bočanovy názory kaplanu Müllerovi.

Energický kaplan vyslechl ho se smutným pokyvováním hlavy a řekl: „Já-já, já už ta-taky vi-vidím, že je to-to ho-holota.“ A večer napsal uctivou žádost na konzistoř, aby bylo mu dovoleno vrátiti zdejší úřad a povoleno mu odebrati se opět na misionářské cesty do Malé Asie.

„O-obracet mu-mulahy!“

IV

Za dva měsíce objevil se na faře ve Svobodných Dvorech nový kaplan. Mladý, veselý muž, pravý poklad pro pana faráře Michalejce, poněvadž uměl hrát taroky.

Za čtvrt roku šla o něm po horách pověst, že je anděl a jednoho dne vstoupil do fary Zámečníček z Horního Bourova a uctivě líbaje ruce panu faráři, řekl vděčně: „Pochválen Pán Ježíš Kristus, velebnosti, voni nám s tím novým mladým jemnostpánem kápli do noty. Von se nás neptá ani na to starý, ani na to nový, von ví, že je to marný. Von je anděl, von nám tak pěkně vynadá při zpovědi, že brečíme jako baby.“

Po těch slovech vtáhl do pokoje pytel, který nechal za dveřmi a řekl přátelsky k panu faráři: „Jsou tak laskav, velebnosti, odevzdají tuhle srnu mladýmu novýmu jemnostpánovi. Chyt jsem ji v noci do voka, je to pěknej kousek a řeknou mu, že to je z vděčnosti, že nám tak pěkně vynadá zlodějů.“

Nežli se pan farář vzpamatoval, vytřásl Zámečníček srnu z pytle a zmizel jako duch.

A tak ležela před panem farářem na koberci srna jako doklad o sedmnáctiletém zápasu o duše kajícníků z hor...

V

A když za tři dny šel před polednem starosta kolem otevřených oken farské kuchyně, zastavil se a vtahuje nosem páry plynoucí okny zvolal: „I cákra, tady voní srnčí!“ a v příjemných představách odcházel od fary, kde se zatím strojilo na stůl.