Židovská povídka ze Zapustny v Haliči

 

 

I

Zevi Ašer a Jakub Tchar měli v Zapustně obchody a opíjeli kořalkou sedláky Huculy. Oba byli židé, ale nenáviděli se na smrt. Dílem z konkurenční zášti, dílem z náboženského přesvědčení, neboť Zevi Ašer byl talmudista a Jakub Tchar karaitou, písmákem, který pokládal za platný jedině Starý zákon a jako všichni sektáři karaitové uznával za hlavu židů jedině rabbiho v Tschufat Kale na poloostrově krymském a rok od roku strojil se, budou-li lepší obchody, vydat se na pouť k němu z Haliče a políbit jeho levý prst posvátný, prst asmu, kterým když svatý rabbi ukáže v den sobotní k nebi, zjeví se večernice a všichni karaité očištěni jsou od hříchů a mohou zas dále okrádat své souvěrce nekaraity, což je jediným hříchem. Naopak okrást gojima, křesťana, mohamedána připočteno bude ke skutkům dobrým a andělem Chafnielem, který má šest noh, tlumočeno Jehovovi.

Naproti tomu Zevi Ašer vyjadřoval se jako talmudista nectně o svatém rabbim v Tschufat Kale na poloostrově krymském. Může mu políbit záda, neboť jedině talmud jest zřídlem pravého náboženství. Talmudistické učení halachah jest naprosto platné. Text mišnu každý žid nechť drží v srdci svém a řídí se podle gemary, to jest výkladu textu a to podle gemary palestinské.

Jest pohodlnější býti talmudistou, neboť napsal sestavovatel mišny z roku 218 rabbi Jehuda Hakadoš: „Napřed přijde Jehova a pak ty, a okradeš-li kohokoliv o celé jmění, zbude mu ještě to nejvyšší jako tobě, všemohoucí Jehova.“

Tak se stávalo, že Zevi Ašer kde mohl, podváděl Jakuba Tchara, potřeboval-li ten pro okamžik nějaké zboží, které mu právě došlo.

„Kéž by tvou bradu škubalo desettisíckrát deset tisíc ďáblů,“ říkával Jakub Tchar k Zevi Ašerovi, „v té vodce, co jsem od tebe odkoupil, bylo padesát procent vody a Huculové div krám nerozbili.“

Jakub Tchar přidal totiž zase padesát procent vody k té vodce.

„Budiž proklet a popliván desíti řády dobrých duchů, Tchare,“ odpovídal Zevi Ašer, „což nevíš, darebáku, že kromě vody zbývá ti ještě Jehova?“

A Tchar při nejbližší příležitosti okradl Ašera na obilném zrnu. Přiběhne Ašer na něho: „Anděl Jechiel, pán čtyřnožců, nechť pošle na tebe vzteklého psa, Tchare. Jaké smetí poslal jsi mně, červe?“

A Tchar, pozvedaje zkroušeně oči k nebi, odpovídal: „Zhřešil jsem, Ašere, okradl věřícího, na mou duši zhřešil. A šel jsem do synagógy s řemínky a modlil se za hřích a na sedmiramenném svícnu viděl jsem anděla Jehuela a ten mně šeptal svým vonným dechem: ‚Jakube Tchare, navrať se do domu svého k manželce své a k čeledi své, neboť odpuštěno je ti i do desátého kolena na deset případů. Má před Jehovou Zevi Ašer o málo jen větší cenu, než ten nejposlednější gojim v Haliči.‘ A Jakub Tchar se strašným výrazem díval se za Ašerem, který prskal zlostí a křičel:

„Nestojí psáno ani v mišně, ani v gemare, že by andělé seděli na sedmiramenném svícnu. Andělé sedávají u tekoucích vod pod vůdcovstvím Michaela a zpívají, že karaité jsou prokleti.“

Odcházel s proklínáním, tahaje se zuřivě za bradu.

V celé židovské obci v Zapustně panovaly následkem těchto náboženských rozporů nejbohatších členů obce zmatky. Chudí židé, kteří dostávali podporu, přidávali se dle velikosti podpory buď na stranu talmudu, či na stranu Písma.

Ke všemu prohlásil se rabín za sionistu a blouznil o říši židovské v Palestině. „Hle,“ říkali mu Tchar i Ašer, „komu bychom prodávali v Jeruzalémě vodečku?“

A rabín odmítavě hovořil o vážných úkolech říše židovské v Palestině, o znovuzbudování jeruzalémského velechrámu.

Strážce synagógy objevil v knihovně rabínově knihu o kabale, tajné vědě židovské. Jmenoval se Nathan Benjamin. Zahloubal se do studia této knihy v prázdných chvílích, kdy hlídal synagógu, až jednoho dne připadl na myšlenku, že být hlídačem synagógy není tolik výnosným, i prohlásil se za mesiáše, což vyznal veřejně, vysloviv i před synagógou jméno Jehovovo tak, jak se píše, co jenom knězi dovoleno, když koná službu v synagóze na Den smíření. Byl sčetlý. Znal talmud i knihy Zákona v šesti pořádcích, jež jsou: sifra, sifri, mechiltha, tosefta, resiktha, thorath, kohanim. Nyní znal tajemství kabaly se všemi pyrotechnickými podrobnostmi, jako jsou: nalít do lihu čpavek a zapálit a modlit se přitom nazpátek modlitbu proklatců.

Prohlásiv se za mesiáše, byl okamžitě propuštěn ze služby v synagóze. Provázen výsměchem odešel k chudému židovi, obuvníku Samuelovi, kde hloubal v kabale a pil od rána do večera kořalku.

Za čtrnáct dní nato v den sobotní přišel do synagógy v Zapustně neznámý chudý židek, který uprostřed modlitby omdlel. Když ho probudili ze mdloby, vykřikl: „Nathan Benjamin, narozený v Zapustně, jest pravý mesiáš, syn Davidův, on osvobodí Izrael.“

Podroben výslechu řekl: „Přicházím zdaleka a obchoduji koňmi v ruské zemi. Na cestě hovořil se mnou anděl Usreel: Jdi do Zapustny, poručil mi, toť požehnané město pro Izrael.“

Štědře obdarovali proroka a ten odešel, ani se nerozloučiv se svým strýcem obuvníkem Samuelem, kterého včera navštívil vraceje se z vězení, kde si odseděl dva roky pro podvod, do svého rodného Tarnówa.

Rabín dlel celou noc na modlitbách a modlil se vroucně k Jehovovi, aby aspoň pro tuto chvílí seslal k němu anděla Rafaela, který by mu vysvětlil, zdali bývalý strážný synagógy jest vskutku mesiášem. Už svítalo a Rafael dosud nepřišel. A když se rozbřesklo úplně, šel rabín spat, neboť andělé denního světla nesnesou.

Druhého dne potkal Nathana Benjamina. Uklonil se mu. Je-li skutečně mesiášem, bude mu to počítáno k dobrému, není-li, tak si tím také neuškodil.

Očí všech židů v Zapustně obracely se k Nathanu Benjaminovi. Náboženské spory utichly, ba dokonce Zevi Ašer a Jakub Tchar přestali se hádat. Rozhodne se mesiáš pro talmud, nebo pro karaity?

Mesiáš pronesl ale záhadnou větu: „Věřte hlasu svědomí a zavřete oči, ucpěte uši a spaseni budete...“

II

Mezi židy vyskytovali se občas mesiášové.

Zejména na počátku nového věku povstalo na různých místech několik mesiášů současně a všichni docházeli víry. Dá se to odůvodniti tajemnými zásadami, kterými zahaleny jsou některé knihy víry o osvobození Izraele.

Většina těchto mesiášů skončila na šibenici. O důvěře židů v tajemná zjevení vypravuje dojemně případ židovky v jistém švábském městě. Židovka, dcera ctnostného žida a bohabojné matky, měla známost se studentem křesťanem, která nezůstala bez následků. Když již věc nebylo lze déle před rodiči tajiti, jednoho večera, když celá rodina byla u večeře, prásk! Okno rozbito a slyšet bylo hlas: „Blahoslavený buď, Josalime, neboť dcera tvá porodí mesiáše!“ Dívali se rodiče na dceru, a hle, panna těhotnou. Zvěst o tom rozlétla se rychle krajem.

Z dálných krajů posílali židé dary matce mesiáše. Žid bohatl, mnul si ruce a při své zbožnosti litoval, že nemá více dcer.

Konečně nastal rozhodný den a jeho dceři - narodilo se děvče místo kluka. Nešťastný student, když rozbil to okno a dělal prorocký hlas, nepočítal s touto okolností a možností. Zatím se prohlásila jiná židovská dívka za matku mesiáše a žádala o vrácení darů, zaslaných krajů posílali židé dary matce mesiáše. Žid bohatl, toho města tím, že dali všechny židy vymrskat z města. To bylo roku 1669 v Neuburgu.

Z toho vidět, že mesiášství nebylo vždy výnosným povoláním. Ve středověku upáleno v Německu patnáct židovských mesiášů, obviněných z krádeže a čarodějnictví. Nejslavnější novověký židovský mesiáš Šabathai na konci sedmnáctého století chtěl dokonce svrhnout sultána z trůnu a prohlásit se za pána Východu. Ten pojímal věc z praktického stanoviska a uvedl v rozčilení židy od Cařihradu až po Budín. Byl rozčtvrcen. Před tímto experimentem řekl mu sultán: „Nic si z toho nedělej, jsi-li doopravdy mesiáš, nějak se zase sám dohromady slepíš.“

V případě Nathana Benjamina odpadaly všechny tyto nepříjemné věci, jako čtvrcení, upálení, věšení a vymrskání, mohl proto bezpečně tvrdit o sobě, co chtěl. K slávě jeho přidružovaly se vzpomínky souvěrců na jeho mládí. Jaké to bylo neobyčejné dítě! Zatímco jiné židovské děti válely se špinavé v blátě, on koupával se v létě každodenně v potoce, tekoucím z vrchů. Kdy naposled se mesiáš koupal, po tom se nepátralo a on také zachovával o tom jako dobře vychovaný člověk důstojné mlčení.

Prozatím vystupoval na veřejnost tichý a mlčenlivý, důstojný, s pečlivě spletenými praménky pejzů u čela, v kaftanu černém, novém. Nikdy nebylo ho vidět chroupat cibuli při chůzi, jako jiní činili. Jen řemínky točil kol prstů, bruče modlitbu za modlitbou a pak mizela jeho vysoká důstojná postava v domku ševce Samuela, který přestal dělat boty a jako mesiášův sekretář roztřiďoval dary, zaslané Nathanu Benjaminovi, přihýbaje si občas alaše z objemné láhve.

Vkročí mesiáš do jizby, znalecky prohlédne dary, sečte peníze, uloží a přijímá a audience. Mluví přitom zvysoka: „Přeješ si, Zevi Ašere?“

Zevi Ašer ukloní se, na stůl položí dva metry sukna, zakašle a praví: „S dovolením, Nathane Benjamine, mám nepřítele, který mne pomlouvá. Pomodli se, aby oslepl na obě oči.“

Nathan Benjamin vážně se otáže: „Víš, Zevi Ašere, co stojí psáno v knize tosefta?“

„Nevím, Nathane Benjamine.“

„Jdi tedy domů, synu a Jehova tě provázej.“

Smlouvá Zevi Ašer s Benjaminem. Nabízí rýnský, dva, tři, aby mu řekl, co stojí psáno v knize tosefta. Snad modlitba, kterou když se zbožně pomodlíš, nepřítel tvůj oslepne?

Benjamin spokojí se třemi rýnskými a ptá se: „Víš, co stojí psáno v knize kohanim?“

„Nevím, Benjamine!“

„Jdi tedy definitivně už domů, Zevi Ašere a nech přirozenost jednat.“

Sotva odejde Zevi Ašer, přiběhne Jakub Tchar. Přináší husu, posadí se, ukloní a spustí: „Nathane Benjamine, na mou duši, jsem chudý člověk, víc nemohu dát. Mám nepřítele, který mne okrádá a ničí. Přimluv se u Jehovy, aby byl potrestán dle ničemnosti své. Ať ho stihne neštěstí, ať ohluchne, ať mu dům vyhoří a děti uhoří. Jak vidíš, nežádám než maličkost. Pro sebe nechci nic a rýnský dám, dva dám, víc nemohu, jsem chudý člověk, jen modlitbičku vyšli k Nejvyššímu, aby očistil svět od lotra.“

„Víš, co je psáno v knize tosefta?“

„Nevím.“

„Jdi tedy domů, Tchare.“

„Dám tři rýnské, Nathane Benjamine, pověz modlitbičku.“

„Dobře, Tchare, víš ale, co jest psáno v knize kohanim, bloude?“

„Nevím.“

„Jdi tedy definitivně nyní domů, Jakube Tchare a nech jednat přirozenost.“

Jde domů. Po jeho odchodu praví švec Samuel k Benjaminovi: „Obchody se daří, Nathane.“

„Budiž Jehova za to pochválen. Podej sem alaš, Samueli.“

A oba ctihodní mužové pijí alaš, jedí cibuli, smějí se a říkají si navzájem „synu Davidův“.

III

Zevi Ašer týden čekal, zdali Jakub Tchar oslepne, a Jakub Tchar netrpělivě očekával, kdy Zevi Ašer ohluchne, kdy mu dům vyhoří a děti uhoří.

Nejednalo se o rozpor mezi talmudisty a karaity. Jednalo se o statek sedláka Gorazdy ve vsi Róžné. Oba měli Gorazdu ve svých rukou, oba mu půjčovali peníze. A najednou Zevi Ašer proti obapolné úmluvě opije Gorazdu a statek koupí za směšný peníz. Co z toho měl Jakub Tchar? Nic. Dopálil se a vyhledal Gorazdu: „Slyšel jsem, pane, že jste se dal napálit od toho zloděje Ašera. Bůh mne netrestej, ale je to pijavice na křesťanský lid, pane. On vás opil, není-liž pravda?“

„Opil jsem se, jak bůh káže, žide.“

„Příteli, pak máte vyhráno. Pojedem do města k soudu. Smlouva jest neplatna, poněvadž jste nebyl příčetný.“

Gorazda z radosti se opil u Tchara a pak křičel po Zapustně, jak s panem Tcharem vyzráli na lumpa Ašera. Toť to nové nepřátelství. Nyní čekají na vzájemnou zkázu a při osobních stycích chovají se přátelsky.

„Tak se mi zdá, Tchare, jako by ti slábl zrak.“

„Ale nikoliv, Ašere, nikoliv, vidím jako orel, ale zdá se mi, že musím na tebe křičet, jako bys nedoslýchal?“

„Buď Jehova svědek, že slyším líp než z mládí, Tchare.“

A oba mrzutě odcházejí od sebe. Ten mesiáš se nějak divně modlí. A čekají ještě čtrnáct dní. Do té doby snad vroucí modlitbu donese deset řádů dobrých duchů k Jehovovi.

Vypravil se netrpělivý Jakub Tchar k Benjaminovi: „Nathane Benjamine,“ pravil vyčítavě, „nesu ti dva rýnské, pomodlí se za zkázu Ašerovu ještě jednou k Jéhovovi.“

Nathan Benjamin mu vysvětlil, že pomodlí se s rychlostí „abu“, totiž tak, aby jeho modlitbu přímo donesl anděl Taršiš k Hospodinu. Kdyby použil jiné rychlostí, byl by zprostředkovatelem anděl Chasmal. Ten by předal teprve modlitbu sedmému řádu dobrých duchů (Ophanim) a ti Serafim a tito předali by Eiohim. K rychlosti „abu“ třeba svíce. „Dej rýnský ještě, Tchare, na svící.“ Dá jen půl. Víc nemůže, je chudý. Nanejvýš přidá ještě sedmdesát pět krejcarů. „Dej devadesát.“ Nemůže, anděl Chasmal spokojí se s menší svící, neboť zajisté ví, že jsou špatné obchody. Dá osmdesát. Zde jsou a dost.

Po jeho odchodu sáhli Benjamin a Samuel k láhvi alaše a pili tu sladkou kořalku velkou měrou. Poslední dobou nevycházeli z opilosti. Dnes opili se již před večerem a dál pili, žvatlajíce různé nesmysly.

Byl již večer a tu jejich oči, přeplněné lihem, viděly na různých předmětech anděly dobré i zlé. Na skříni šklebil se na ně anděl Erelsin a u dveří seděl Bue-Elohim. Benjaminovi se zdálo, že tahá Lilithu, ženu Adamovu, s kterou dle rabínů zplodil Adam množství ďáblů, kteří utracovali malé děti. Pak zas zdálo se Nathanu Benjamínu, že hovoří k němu Zefauja, posel Jehovův, posel ukrutného Jehovy, který rozkázal zabít nevěřící Mojžíšovi v zemi Kanaán a který rozkázal nešetřit ženy a děti Filištínů. Nesmiřitelný a ukrutný Jehova hovořil k němu slovy posla Zefauji, anděla nad ptáky, dle talmudu i kabály: „Zapal dům Zevi Ašera...“

„Kam jdeš,“ táže se opilý Samuel, „kam jdeš, synu Davidův?“

„Zapálit dům Zevi Ašera,“ odpovídá Benjamin a vyvrávorá ze dveří.

A klopýtá Nathan Benjamin ulicemi Zapustny mezi nízkými domky ze dřeva a najednou slyší hlas: „Nezapaluj dům Zevi Ašera, zapal domy nevěřících gojimů a radovati se budeš před jeho tváří věčně věků.“ Klopýtá tedy a vrávorá ven ze židovské čtvrti a naproti němu jde anděl Zadkiel. „Anděle Zadkieli,“ křičí Nathan, „s kterým domem mám začít?“

„Co řveš, žide?“ táže se anděl Zadkiel a chytá Nathana za límec kaftanu. A anděl Zadkiel mění svou tvářnost, dívá se přísněji, taje jaksi ve své nebeské kráse jako sníh na jaře a Nathana Benjamina drží za krk policejní inspektor Zabulecki.

Nathan se brání zoufale a volá anděla Michaela na pomoc. „Uškrť gojima,“ slyší hlas z nebe. Škrtí inspektora a zpívá přitom Píseň smíření.

Pak přiběhli dva strážníci a povalili Nathana na zem, ale Nathan slyší hlas Jehovův, hlas, aby pobil nevěřící psy. Kope kolem sebe a řve hebrejsky, pěna vystupuje z úst a zpívá Píseň anděla smrti. Konečně je přivlečen na strážnici, zbit, spoután a vstrčen do separace na pryčnu, kde sedí svázaný Jakub Tchar.

Tento dobrý muž byl před půlhodinou přistižen Zevi Ašerem, když se mu pokoušel vstrčit hořící zapálený papír do podkroví...

Tím hořícím papírem chtěl pomoci rychlosti modlitby Nathana Benjamina.

A teď náhlým pudem zaujati vrhli se oba na sebe škrábali a kousali se navzájem, plni neznámého vzteku a šílení bolestí, až přišli strážníci s holemi a tloukli do obou, dokud neomdleli.

A ráno oba odvezli do blázince, kde oba o sobě tvrdí, že jsou mesiášové, křičíce do chodeb jméno Jehovovo tak, jak se píše a svolávajíce knížata andělská Michaela, Zefauju, Chafniela, Usreela a Chasmala i Taršiše, aby je osvobodili a odnesli do Zapustny, kde jen stále opilý žid Samuel čeká na návrat mesiáše s důvěrou a s připravenou lahví alaše, sladké kořalky.