Zločinec

 

 

Počestný obchodník střižním zbožím Beutler seděl u psacího stolu a psal upomínky svým dlužníkům, když přišel policejní strážník a odevzdal mu tuto obsílku:

Vyzýváte se, abyste se dostavil dne 9. 7. o 10. hodině do č. II na policejní ředitelství jako obviněný. Nedostavíte-li se, budete předveden.

Počestný obchodník zbledl a udělalo se mu nevolno. Když přišla jeho manželka, nemohl se jí podívat přímo do očí. Při pohledu na své dvě děti, které manželka přivedla s sebou, vstoupily mu slzy do očí. Nikdy neměl co s policií dělat, jen jednou mu bylo, když se vracel z výletu s rodinou, při nějaké demonstraci, ke které se omylem a nevinně přiblížil, strážníkem vyraženo na záda jelito plochou šavlí. Tomu už jsou dva roky. Možná dost, že kvůli tomu jelitu je volán na policejní ředitelství, neboť byl tenkrát zatčen, ale hned propuštěn. Usnulo to.

Počestný obchodník viděl před sebou kriminál, zkázu rodiny. Dítky své viděl v polepšovně, ženu v donucovací pracovně. Už viděl, jak jeho jmění konfiskuje stát. Čím déle o tom přemýšlel, tím více zachmuřovaly se jeho právní pojmy o svobodě občanů.

Když večer zavřel krám, rozloučil se se zbožím tklivým pohledem. Kdo ví, zdali zítra uvidí škatule se šlemi, punčochami, trikoty a plátnem.

Snědl jen půl párku, zato po večeři, než ulehl, přišla mu na mysl modlitbička, kterou ho jeho babička učila v dětských letech: Andělíčku, můj strážníčku!

Pak si náhle vzpomněl na podvodný úpadek a potil se a vrtěl sebou nepokojně na posteli až do rána. Kdo ví. Byla to čistá, nevinná duše.

Ráno vypil půl hrnečku kávy a zas mu přišlo na mysl Andělíčku, můj strážníčku. Otevřel krám a nemeškal, dav příručímu potřebné rozkazy, zajít do nejbližšího kostela. Zdálo se mu, že svatí se dívají na něj přísně. Jen obraz sv. Montána, žalářovaného třicet let vladařem syrským, díval se tak nějak kolegiálně na počestného obchodníka.

Pan Beutler znal životy svatých a věděl, co to znamená. Čistá jeho duše ani v tomto kostele nenašla klidu. Svíčkové bábě dal dva pětníky na svíčky za věrné zemřelé dušičky a bloudil po ulicích až do desáté hodiny. Díval se na vodu, na revolvery. Zastavil se také před materialistickým obchodem, kde viděl nápis: Koncesovaný prodej jedů. Bylo mu hrozně a zbytečně utrácel peníze v domečkách se vstupem dvou až čtyřkrejcarovým. Konečně zaklepal v čísle II na policejním ředitelství a bledý vstoupil do všední místnosti.

Policejní úředník přijal od něho obsílku. „Račte si sednout.“

Počestnému obchodníkovi zdálo se, že to „račte“ má posměšný přízvuk.

Úředník vyňal z pultu svazek objemných listin a ptal se ho na personálie.

Odpovídal pln zoufalství, kde se narodil.

Po skončení personálií otevřel úředník jeden z archů, zakýval hlavou a řekl: „Víte zajisté, proč jste sem volán. Bylo na vás již tolik stížností, že byl vyslán civilní strážník Josef Jakubec do vašeho krámu. Přečtu vám jeho přísežné výpovědi:

Já Josef Jakubec odebral jsem se z nařízení do krámu podezřelého obchodníka střižním zbožím Karla Beutlera dne 5. července t. r. o hodině 11., abych vyšetřil, zdali udání udaná na obviněného mají podklad správný. A seznal jsem následující. Pan Karel Beutler na mou otázku, mají-li na skladě šle, předložil mně několik škatulí k výběru. Ze škatule papírové ve velikosti asi 40x30 vybral jsem si jedny pruhované s patentní uzávěrkou. Mohlo být právě deset minut přes jedenáctou, když jsem se tázal, co stojí. Pan Karel Beutler odpověděl pevným hlasem: ‚Jeden zlatý dvacet krejcarů.‘ Podotýkám, že nemohl jsem se přeslechnout, poněvadž v krámě panovalo úplné ticho. ‚Tedy tolik stojí?‘ tázal jsem se. A pan Karel Beutler poznovu odpověděl pevným hlasem: ‚Ano, zlatý dvacet krejcarů, mohu vám posloužiti lacinějšími za devadesát a osmdesát krejcarů, ale tyto mohou se nosit po léta, jsou neroztrhatelné a stojí jen zlatý dvacet krejcarů.‘ Vyžádal jsem si stvrzenku, kterou přikládám, kde je psáno opět: Stvrzuji příjem 1 zlatý 20 kr. za šle systému ‚Paderewski‘. S díky přijal Karel Beutler, obchodník střižním a galanterním zbožím.

Je to pravda, pane Beutlere?“

„Ano,“ řekl zaníceně počestný obchodník. „Prodal jsem je za zlatý dvacet krejcarů a mohu přísahat, že nepocházejí z krádeže.“

„O to tu nejde. Přečtu vám dále přísežné výpovědi civilního strážníka Věnceslava Charváta. Týž praví v protokolu:

Zevnější prohlídka krámu obchodníka Karla Beutlera potvrdila v plném rozsahu předběžné stížnosti. V prvním výkladu napravo u vchodu nachází se ve výšce asi půldruhého metru tabulka s nápisem: ‚Prodávám se ztrátou. Tucet kapesníků batistových dříve 3 zl., nyní dva zlaté patnáct.‘ Doleji vyloženy jsou turistické košile z látky zvané zefír a u nich cedulka: ‚Dříve dva zlaté, nyní 1 zl. 50 kr.‘. Podotýkám, že jsem se nemohl mýlit, neboť jsem byl až u skla výkladní skříně a bylo toho dopoledne úplné jasno. Skříň kromě toho je na dopolední slunné straně. V druhém výkladu nalevo shledal jsem vyložené ponožky s nápisy: ‚12 kr., 28 kr.‘. U prolamovaných dámských punčoch byla cena: ‚90 krejcarů‘. Také hřebínky do vlasů měly nápisy: ‚Výhodná koupě, jen zlatý čtyřicet‘. Přikládám fotografii výkladů pana Karla Beutlera, která dokazuje, že jsem se nemohl mýliti.

Přiznáváte se, pane Beutlere?“

„Ano, ceny jsou nízké. Nevydírám. Zboží nepochází z krádeže, Prodávám se ztrátou,“ bědoval počestný obchodník.

Policejní úředník vstal: „Odsuzujete se tedy k pokutě dvaceti korun, popřípadě do vězení na tři dny pro překročení místodržitelské vyhlášky o užívání korunové měny na základě vys. ministeriálního nařízení z roku 1859, tak zvaného prüglpatentu.“

„Proboha, proč mám platit deset zlatých?“ vykřikl zoufale počestný obchodník.

„Což jste nečetl noviny a vyhlášku?“

„Ne, prosím.“

„Neznalost zákona neomlouvá,“ pravil policejní úředník a vyložil stručně nařízení o užívání korunové měny. Kladl také důraz na zachovalost počestného obchodníka. „Do tří dnů musíte složit pokutu.“

Pan Beutler dopotácel se do svého krámu a šel za pult. Právě tam prodával příručí jedné dámě noční živůtek. „Co stojí, pane šéfe?“

„Tři zlaté dvacet,“ odpověděl pan Beutler, ale hned se vzpamatoval. Přeskočil pult a objal kolena dámy, křiče: „Neničte mne, milostivá paní...“

Počestného obchodníka odvezli do blázince. Má nebezpečnou fixní ideu, že ještě platí zlatky a krejcary...