Zpovědní tajemství

 

 

Žák první třídy gymnasia Baluška byl svědomitý hoch, a proto již den před zpovědí napsal si všechny své hříchy krasopisně na kousek papíru, vytrženého sousedovi ze sešitu na češtinu. Druhého dne v devět hodin po odevzdání úlohy z počtů doplnil seznam, svých hříchů tímto: „Opisoval jsem úlohu početní.“ Byl to řádný hošík, dbalý poučování katechety, že mezi nejhroznější hříchy patří klamání profesorů. To je něco, co přibližuje se už co do hodnoty ku smrtelnému hříchu.

„Neboť,“ pravil k nim při poslední hodině náboženství katecheta, „v čem člověk více hřešil, za to také přísněji a tížeji bude trestán. Nebudete-li litovat upřímně svých skutků, tu při posledním soudu budete marně žalostně lkát, kdo opisuje, vyzpovídej se z toho, jinak bez ulevení budeš kvílit a naříkat.

Nebude hříchu, který by vlastních svých muk neměl. Tam bude jedna hodina těžší nežli zde sto let ve strašných útrapách. Oplakávejte proto svých hříchů, nenapovídejte, neopisujte a nepodvádějte svých učitelů, abyste v den soudný byli pohromadě s blahoslavenými.“

„Prosím vás, pane kolego,“ řekl totiž před nedávnem profesor matematiky ku katechetovi, „při nejbližší hodině domluvte primánům, aby mne nepodváděli. Ti kluci zorganisovali se v opisování, a buď má celá třída písemní práci dobře, nebo celá třída jednu a touž chybu.“

Katecheta ochotně tedy jal se primánům klást na srdce, aby si pamatovali, že v den soudný bude mnohem více povýšena prostá poslušnost nežli všeliká lidská zchytralost. A podvody trpěny nebudou. Opisování školních úloh trestá se na zemi nedostatečnou a snížením známky z mravů, ale tam mukami bez konce. Kdo opisoval, vyzpovídej se z toho s tím dobrým úmyslem, že již více nemíníš podvádět.

Proto tedy Baluška po nejbližší početní školní úloze napsal do svých hříchů: „Opisoval jsem úlohu početní.“

A v deset hodin napsal si do seznamu hříchů ještě nový hřích: „Jsem členem tajného spolku Můří noha.“ Když už se zpovídá, ať vyzpovídá se ze všeho, ať řádně očistí svou duši. Až pak se pomodlí pokání, bude hřešit nanovo, bude dál členem onoho strašného tajného spolku, který mu přináší tolik různých výhod.

Byl to skutečně strašný spolek. Maffia nevyrovná se významem svým Můří noze. Hrozné tajné spolky Číňanů ustupují před Můří nohou, neboť Můří noha byl spolek primánů na podvádění profesorů.

Nejlepší žáci celé třídy byli členy tohoto sdružení. Miláčkové profesorů, kteří nosili profesorům školní sešity s písemnými pracemi domů k opravě. Jeden opisoval od druhého, jeden druhému napovídal, a když nesli úlohy do bytů profesorů, měli s sebou kalamář a péro a někde v průjezdě opravili ještě, co se dalo opravit.

Můří noha rozprostírala své strašné a tajemné sítě v hodinách latiny, češtiny, dějepisu, přírodopisu, matematiky.

Členem jejím byl dokonce syn profesora latiny, který tajně umazával z notesu svého otce křížky a jiná neblahá znamení u jmen svých jednotlivých spolužáků.

To dopoledne před zpovědí v deset hodin sešli se na dvorku při přestávce všichni členové spolku, kde jim předseda Kahánek, syn profesora latiny, oznámil, že se po jedenácté hodině po škole sejdou na hradbách, kde se usnesou, jak se mají zachovat vůči dnešní zpovědi.

„Budeme přísahat na korán.“

Můří noha byl spolek mohamedánský.

*

Sešli se všichni a utábořili se nad zahradou Folimankou. Kahánek měl s sebou turecký piastr, který vzal doma tatínkovi ze sbírky. Arabsky psané věty na piastru měly zastupovat korán.

„Mluv, sidi,“ řekl Vomar, který četl Mayovy romány.

„Velectění pánové,“ pravil Kahánek, „dneska jdeme ke zpovědi. Myslím, že žádný z nás nebude takový ničema, aby nás zradil. Kdo by chtěl se zpovídat, že je členem spolku Můří noha, ať vystoupí, a já ho skolím.“

„Je ale zpovědní tajemství,“ namítl Baluška u vědomí, že je největší rváč z celé třídy, „já aspoň se budu z toho zpovídat. Káťa to nesmí říct dál. To by musel mít dovolení od papeže. A já nechci hřešit. Jestli chceš, Kahánku, pojď na mne, já s tebou praštím.“

Předseda Kahánek si odplivl. „Zrádče,“ řekl patheticky, „každý, kdo tě potká, smí tě zabít jako štěně.“

Vlček vmísil se do toho: „Baluška se jenom vyzpovídá káťovi. A bez papeže to nesmí říct káťa řediteli. Musel by jezdit do Říma a papež by mu snad nedal dovolení. Jednou jsem četl v Rajské zahrádce, jak se zpovídal jeden člověk knězi, že zabil kupce a že nevinný muž má být kvůli ternu zítra popraven. Kněz si nemohl pomoct, musel zachovat zpovědní tajemství. Tak jen telegrafoval do Říma, než přišla odpověď, toho nevinného pověsili.“

Jali se nyní debatovat o tom, proč ten pravý loupežný vrah nešel k soudci, ale ke knězi.

Baluška ho počal hájit: „Poněvadž věděl, že to kněz nesmí říct dál. Soudce, ten by ho dal zavřít. Já jsem jako ten loupežník. Jen se z toho vyzpovídám.“

„A proč medle?“ otázal se Peterka.

„Poněvadž se bojím pekla,“ odpověděl Baluška. Podívali se na něho pátravě. Přepere Kalistu, nejsilnějšího kluka z druhé třídy, a pekla se bojí.

„Proč se medle bojíš pekla?“

„A ty se pekla nebojíš?“

„Ne,“ odpověděl Peterka, „jednoho strýčka mám farářem a jednoho vikářem, ti mně pomohou, když bude nejhůř.

Ostatně peklo, říkal jednou strýc farář tatínkovi, není tak strašné, jak ho dělají. Pak se oba smáli a tatínek říkal, že tam člověk aspoň sedí v teple.

„A vidíš, to není pravda,“ počal hájit peklo Baluška, „to jsem četl v Rajské zahrádce povídku o jednom darebákovi, který se dostal do pekla. Lhal za svého života a nezpovídal se z toho. Tak mu čerti každou vteřinu uřízli jazyk. Ten mu narostl hned za půl vteřiny. A zas mu ho uřízli nanovo. A hned mu zas narost. A zas mu ho uřízli. A tak pořád a pořád celou věčnost.“

„Oči tam lížou odsouzeným smradlaví psi ohnivými jazyky,“ poznamenal Noháč, „viděl jsem to u nás v kostele na stropě. A střílejí tam do duší z kanónů, pak je pokropí svěcenou vodou, svážou řetězy a lijou jim do krků rozpuštěný hnůj.“

„A vidíš, to není pravda,“ ozval se Kotva, „jak by čerti přišli ku svěcené vodě.“

„Ukradnou ji,“ hájil svůj názor Noháč.

Kotva do něho strčil. „Nestrkej, pitomče,“ řekl přitom, „čert se bojí svěcené vody.“

„Nebojí, a nestrkej, chceš se křížkovat, vid?“

Pustili se do sebe a Noháč povalil ho na zem. Klečel mu na břiše.

„Tak bojí se čert svěcené vody nebo ne?“

„Nebojí,“ odvětil poražený a tím i přesvědčený Kotva.

Noháč ho pustil a jal se hájit znovu Balušku. „To nejde, aby Baluška se nevyzpovídal, že je členem Můří nohy.“

„Ať ten hřích vezme za všechny na sebe.“

Předseda Kahánek prohlásil, že přísahali na korán, že nikdy nevyzradí spolek, a že bylo by to porušením přísahy, kdyby nyní Baluška se z toho vyzpovídal.

„Ne,“ řekl Baluška tvrdošíjně, „já jsem katolický křesťan a to nejde. Když jsem zhřešil, tak se vyzpovídám, a jestli budeš ještě něco říkat, tak ti dám pár facek. Káťa to nesmí říct, co slyší při zpovědi.“

*

Katecheta Šimáček byl dopálen a tvářil se zachmuřeně a přísně za mřížovím zpovědnice. Tázal se drsně a ukládal velká pokání. Nejmíň osm otčenášů a zdrávasů.

Jakpak by se nedopálil. Zpovídá kvintány. Přijde a klekne si kvintán Růžička.

„Věříte v pánaboha, Růžičko?“

„Inu, já bych to řekl, ale dostal bych osmihodinový karcer.“

„Dávám vám čestné slovo, že ne.“

„Tak tedy nevěřím.“

„In nomine domini. Pomodlíte se za pokání čtyřicet otčenášů a jděte, nechci se s vámi déle špinit. Myslím, že z náboženství propadnete.“ Darebák Růžička. Jednou dokazoval jim ve škole jsoucnost boha a dovolil studentům polemisovat.

„Prosím, pane katecheto,“ řekl Růžička, „jak to přijde, že bůh stvořil první den světlo a teprve třetí den slunce?“

Růžička dostal za to, že v dovolené polemice se tázal katechety, čtyři hodiny karceru a zákonné mravy.

Důvod trestu: Drzé otázky.

Tak teď to věděl katecheta určitě. Růžička nevěří. Zlostně rozdával pokání. Přicházela třída za třídou, a čím nižší, tím měla malichernější hříchy. Oktaváni, ti už hřešili značně proti šestému přikázání,. To už leccos slyšel. I septimáni bez ostychu, aby dopalovali katechetu, zpovídali se z necudných řečí a skutků. I kvintáni tu a tam vzpomněli si na vykřičené domy. Pak to klesalo. Tu a tam odvážil se někdo přiznat se k samohaně. Kvartáni, terciáni, sekundáni. Pak přišla prima se svými hříchy dle zpovědního zrcadla. Neposlouchali rodičů, opisovali, mluvili neslušně, kleli, kradli doma peníze rodičům apod. Samé takové nudné věci. Nic dráždivého jako u studentů od kvarty nahoru.

Až konečně do té nudy přišel paprsek povznášející.

Baluška se vyzpovídal . .. „Přiznávám se Bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že jsem členem tajného spolku Můří noha.“

„Co to povídáte?“

„Přiznávám se Bohu všemohoucímu,“ opakoval formuli kajícně Baluška, „že jsem členem tajného spolku Můří noha.“ „A kdo je ještě členem?“ „To nemohu říct.“

A pokračoval: „Přiznávám se Bohu všemohoucímu i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že jsem přísahal na korán.“

„Vy blázníte, Baluško!“

„Přiznávám se Bohu všemohoucímu, i vám, důstojný otče, který jste na místě božím, že neblázním.“

„Baluško, nemohu vám dát rozhřešení, jděte k panu řediteli a přiznejte se jemu, jako jste se přiznal Bohu a mně.“

„To nemohu. Já vím, že to neřeknete, pane katecheto.“

Baluška počal slzet.

„Baluško, pravou lítost teprve projevíte, když to oznámíte řediteli. Na středních školách netrpí se žádné tajné spolky. Jděte, pomodlete se třicetkrát Otčenáš a Zdrávas. A zítra ať už o tom ví pan ředitel.“ Vystrčil, zamumlav cosi, štolu k políbení.

Baluška se vypotácel a klesl na kolena před oltářem zničeně.

Podíval se na své druhy. „Ne! Nezradí je! Nemůže. Nic neřekne panu řediteli. A katecheta také nic, neboť je vázán zpovědním tajemstvím.“

*

Druhého dne katecheta vyvolal si Balušku: „Jak to ještě teď neví pan ředitel, tak se těšte.“

Baluška zavrtěl hlavou, a dodávaje si odvahy, řekl: „Vašnosti, to je zpovědní tajemství.“

„Počkej, holomku,“ vykřikl katecheta, „půjdeš do ředitelny nebo ne!“

„Vašnosti, já nepůjdu, já nemohu. Je to zpovědní tajemství.“ Na chodbě plakal pak ubohý Baluška. Vyjde ředitel ze ředitelny.

„Copak se stalo, že ten hoch pláče?“ tázal se katechety.

„Ale ten ničema nechce se přiznat, že je členem nějakého tajného spolku ve třídě,“ odpověděl katecheta.

„Pojďte do ředitelny,“ pravil přísně ředitel k Baluškovi, „podrobíme vás vyšetřování.“

A katecheta, strkaje před sebou nešťastnou oběť zpovědního tajemství, řekl k ní: „Vidíte, v ředitelně se přiznáte, jaký jste ničema...“

Od toho okamžiku přestal věřit Baluška v pánaboha.