K VOJENSKÝM HODNOSTEM A FUNKCÍM RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY

Podle služebního poměru se osoby vojenské dělily do těchto skupin:

Skupina  
A

vojáci
B vojenští duchovní
C auditoři, od roku 1917 důstojníci justiční služby
D vojenští lékaři
E účetní důstojníci, od roku 1917 patří tato skupina  domobranekým inženýrům - Landsturmingenieuroffiziere.
F od roku 1917 se sem přesouvají účetní důstojníci
G vojenští úředníci. Sem patřili například vojenští učitelé, úředníci vojenské lesní správy a podobně.
H osoby vojska pobírající gáži, ale bez hodnosti - gážisté. Sem patřili například dozorčí věznic - profousové.
     

Podle hodnosti se osoby vojenské dělily do těchto tříd:

Označení Třída Hodnost

Generálové, lidově jenerálové

I polní maršál (Feldmarschall) nevyšší vojenská hodnost, lidově feldmaršálek, feldmaršál
II generálplukovník (Generaloberst)
III polní zbrojmistr (Feldzeugmeister), generál jízdy (General der Kavallerie), generál pěchoty (General der Infanterie)
IV polní podmaršálek (Feldmarschalleutnant)
V generálmajor (Generalmajor)
Štábní důstojníci (Stabsoffiziere)
VI plukovník (Oberst), lidově óbršt
VII podplukovník (Oberstleutnant), lidově óbrštlajtnant
Vyšší důstojníci (Oberoffiziere)
IX hejtman (Hauptmann), setník, u jízdy rytmistr (Rittmeister), dnes přibližně kapitán až major
     
Důstojníci (Offiziere)
X nadporučík (Oberleutnant) lidově obrlajtnant
XI poručík (Leutnant) lidove lajtnant
Poddůstojníci (Unteroffiziere)
  praporčík (Fähnrich)
Kadet - důstojnický zástupce (Kadett - Offiziersstellvertreter v románu je nesprávně označen jako Kadetstellvertreter). Kadet (Kadett) byl žák vojenské důstojnické školy, kam nastoupil po absolvování vyššího základního vzdělání (8 let) ne tedy z obecné školy (5let). Kadetní škola lidově kadetka trvala 4 roky. Po úspěšném ukončení byl vyřazen jako důstojnický čekatel do poddůstojnické hodnosti  kadet - důstojnický zástupce - Kadett-Offiziersstellvertreter . V opačném, neúspěšném ukonční kadetky, rukoval jako desátník.
  štábní šikovatel (Stabsfeldwebel) od r. 1913 lidově štábsfeldvébl
  důstojnický zástupce (Offiziersstellvertreter) od r.1915
  šikovatel (Feldwebel) slangově felák.  Od r. 1805 byli systemizováni pro setninu 2 šikovatelé pro dobu války. Původní šikovatel byl označován jako službuvedoucí (Dienstführender Feldwebel), druhý jako manipulační (Manipulierender Feldwebel) a měl v referátu kancelářské a finanční záležitosti. Od roku 1868 se Manipulierender Feldwebel  označuje jako účetní šikovatel (Rechnungs-Feldwebel) a konečně od roku 1882 jako účetní poddůstojník I. třídy (Rechnungs-Unterofficier I. Cl.) - účetní poddůstojníci II. třídy byli na úrovni četaře. Ostatní prameny týkající se tématiky rakousko - uherské armády v době 1. sv. války uvádějí již jen hodnost Rechnungs-Unteroffizier. Přesto je to záhada, že Hašek, který jako bývalý anarchista, antimilitarista a který před válkou neměl o armádě takřka žádné znalosti, najednou použil označení, jehož užívání zaniklo ještě před jeho narozením. Hlavně se to týká Vaňka, který byl Rechnungs-Unteroffizier, ale v románu  Rechnungs-Feldwebel, účetní šikovatel.
  četař (Zuksführer) lidově cuksfíra
  desátník (Korporal) lidově kaprál
  svobodník (Gefreiter) lidově frajtr
     
Vojíni (Soldaten)

  Do r. 1896 Gemeine [obyčejný, prostý, obecný lidově kmán ] obecné označení příslušníků armády bez jakékoli hodnosti: pěšák (Infanterist), myslivec (Jäger), dragoun (Dragoner)[příslušník lehké jízdy v německy a česky mluvící části monarchie], husar (huszár) [příslušník lehké jízdy v uherské části monarchie], hulán (Uhlane) [příslušník lehké jízdy v polské části monarchie -Haliči], dělostřelec (Kanonier), zdravotník (Sanitätssoldat), pionér (Pionnier) zákopníci, sapér (Sapeur) [obojí dnes zastává ženijní a železniční vojsko], zeměbranec (Landwehrsoldat) lidově landvérák (v uherské části mocnářství Honvéd), domobranec (Landsturmsoldat) lidově ladšturmák. (Voják, který si odsloužil vojenskou službu, byl ve věku kolem čtyřiceti let převelen k domobraně), důstojnický sluha (Offiziersdiener) lidově burš, pucflek, fajfka. Mezi mužstvem neoblíbený tvor (mimo Švejka). Buršové měli na rukávech našitou červenou pásku - viz obrázek.
  Jednoroční dobrovolník (Einjährig Freiwilliger) lidově jednoročák, ajnjérigr, jednoroční služba byla úleva pro ty, kteří se věnovali vyššímu studiu včetně gymnázia a reálky !! Je to obdoba služby vysokoškoláků před (aspiranti) i po 2. sv. válce (absolventi) a jejich příprava na důstojnickou hodnost důstojníka v záloze. Na rukávech měli našitou žlutou pásku s černým pruhem viz obrázek.
  Supák či Zupák nemá s vojenskými hodnostmi a funkcemi co společného. Je to jen slangové označení pro dobrovolně délesloužící vojáky nad rámec presenční služby, sloužit za „supu“. Tento nešťastník byl též označován jako Furťák. Od čeho vznikly tyto názvy? V rozkaze o pokračování služby měl určitě napsáno [něm.] führt fort [pokračujete] z toho zkomoleně furt - tedy furťák. Supák je prý odvozeno z toho, že sloužil za polévku něm. die Suppe, to ale asi nebude pravda. Pravděpodobnější je odvozenina z něm. subaltern = nižší, podřízený, servilní. Na rukávech měl našité zlaté pásky. Ty široké přibývaly s odslouženými léty.
     

Vojenští duchovní a jejich označení na rukávech kleriky

V Apoštolský polní vikář (Apostolischer Feldvikar) byl na úrovni hodnosti generálmajora.
VI Ředitel polní konsistoře (Feldkonsistorial­direktor) byl na úrovni hodnosti plukovníka.
VII Polní superior (Feldsuperior) byl na úrovni hodnosti podplukovníka. V řeckokatolickém Felderzpriester, v protestanském Feldsenior, v muslimském Militärmufti 1 Klasse
VIII Vrchní polní kurát (Feldoberkurat) byl na úrovni hodnosti majora a nazýval se tak v řeckokatolickém i protestanském náboženství. Muslimové ho nazývali Militärmufti 2 Klasse.
IX Polní kurát (Feldkurat) byl na úrovni hodnosti hejtmana.Tak se nazývla i v ostatních náboženstvích. Pouze židovský duchovní byl Feldrabbiner a muslimský Militärimam.
     

JEDNOTKY RAKOUSKO - UHERSKÉ BRANNÉ MOCI DOPLŇOVANÉ Z ČECH

společné armády (K. u. k. Heer), zeměbrany (K. k. Landwehr) a domobrany (K. k. Landsturm) vyjma válečného námořnictva (K. u. k. Kriegsmarine)

stav podle Schématismu v roce 1914

 
Řadové pěší pluky  k.u.k. Infanterieregiment
Číslo Název do r. 1918 Dnešní název Číslo Název do r. 1918 Dnešní název

1

Troppau

Opava

74

Jicin

Jičín

3

Kremsier

Kroměříž

75

Neuhaus

Jindřichův Hradec

8

Brünn

Brno

81

Iglau

Jihlava

11

Pisek

Písek

88

Beraun

Beroun

18

Königgratz

Hradec Králové

91

Budweis

České Budějovice

21

Caslau

Čáslav

92

Komotau

Chomutov

28

Prag

Praha

93

Mähr. Schönberg

Šumperk

35

Pilsen

Plzeň

94

Turnau

Turnov

36

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

98

Hohenmauth

Vysoké Mýto

42

Theresienstadt

Terezín

99

Znaim

Znojmo

54

Olmütz

Olomouc

100

Teschen

Český Těšín

73

Eger

Cheb

102

Beneschau

Benešov

Prapory polních myslivců  k.u.k. Feldjägerbataillon

1

Theresienstadt

Terezín

12

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

2

Königgratz

Hradec Králové

22

Eger

Cheb

6

Pilsen

Plzeň

 

 

 

Zeměbranecké pěší pluky k. k. Landwehrinfanterieregiment

6

Eger

Cheb

14

Brünn Brno

7

Pilsen

Plzeň

15

Troppau Opava

8

Prag

Praha

25

Kremsier Kroměříž

9

Leitmeritz

Litoměřice

28

Pisek

Písek

10

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

29

Budweis

České Budějovice

11

Jicin

Jičín

30

Hohenmaut

Vysoké Mýto

12

Caslau

Čáslav

31

Teschen

Český Těšín

13

Olmütz

Olomouc

     

Domobranecké pěší pluky k. k. Landsturminfanterieregiment

6

Eger

Cheb

11

Jicin

Jičín

7

Pilsen

Plzeň

12

Caslau

Čáslav

8

Prag

Praha

28

Pisek

Písek

9

Leitmeritz

Litoměřice

29

Budweis

České Budějovice

10

Jungbunzlau

Mladá Boleslav

30

Hohenmauth

Vysoké Mýto

Jezdecké a hulánské  pluky k. u. k. Dragonerregiment u. Ulanenregiment

1

Leitmeritz

Litoměřice

10

Prag

Praha

2

Prag

Praha

11

Leitmeritz

Litoměřice

7

Prag

Praha

13

Leitmeritz

Litoměřice

8

Leitmeritz

Litoměřice

14

Prag

Praha

Zeměbranecké hulánské pluky k. k. Landwehrulanenregiment

2

Hohenmaut

Vysoké Mýto

4

Olmütz

Olomouc