Heslo:

Tisíckrát pozdravujeme Tebe

 

Marianská poutní píseň

Text: neznámý autor

Hudba: neznámý autor

I-04

A také to dál neumím,“ vzdychl Švejk. „Znám ještě první sloku z ,Kde domov můj’ a potom ,Jenerál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali’ a ještě pár takových národních písniček jako ,Zachovej nám, Hospodine’ a ,Když jsme táhli k Jaroměři’ a ,Tisíckrát pozdravujeme Tebe’...“

 

Stará poutní píseň, o které se Švejk zmiňuje v blázinvci. Melodii hraje od 8 do 18 hodin, každou celou hodinu zvonkohra poutního místa na Loretánském náměstí v Praze.

 

 
 

 

1.
Tisíckrát pozdravujeme Tebe,
ó Matičko Krista Ježíše!
Ty jsi okrasou celého nebe,
tobě klaní se celá říše,
ty jsi po Bohu ta nejprvnější,
tobě čest a chválu nejpřednější,
andělé a svatí vzdávají,
Královnou Tebe nazývají.

2.
 Přispěj nám také, ó Matko naše,
všichni vroucím srdcem žádáme,
tys jediné útočiště naše,
po Bohu nad tebe nemáme,
ať ti můžem chvály prozpěvovat,
a tvé svaté jméno zvelebovat,
tak jak Tobě patří po Bohu,
chceme Tě chválit v každou dobu.

3.
 Neboť Stvořitel nebe i země
za svůj stánek Tebe vyvolil,
když přijal člověčenství na sebe,
v tvůj panenský život se vložil.
Ježíš Kristus, Syn Boha živého,
moudrost tajemství převelikého,
přehořkou smrt kříže podstoupil,
nás od věčné smrti vykoupil.

4.
Ty jsi Sionu utvrzena,
přebýváš v městě posvěceném.
Dřív než bylas na svět narozena,
poctěna jsi v slovu prorockém.
Již požíváš věčné blaženosti,
která připravena od věčnosti
byla ti od Boha věčného,
Otce, Syna, Ducha svatého.

5.
 Ó překrásná Paní na Libanu,
jako cedr jsi vyvýšená,
jako cypřiš nahoře Sionu,
v Kadeš jsi palma povýšená,
jako růže v Jerichu jsi krásná,
jako jarní děnice jsi jasná,
jak oliva krásná na poli
a jak javor uvod v údolí.

6.
 Ty jsi též lilie nejkrásnejší,
jež líbeznou vůni vydáváš,
nad všecky byliny nejvonnejší,
nám vždy občerstvení podáváš.
Ty jsi nad slunce, měsíc jasnější,
Paní a Královna nejskvělejší,
Ty jsi jistá brána nebeská,
mocná Královna archandělská.
 

7.

Zdráva buď, královno nejsvětější,
ty jsi Matka neporušená
a Chrám Trojice nejdůstojnější,
již od věčnosti vyvolená!
Moudrá Panno, schránko Boha vzácná,
duho na obloze velmi krásná,
vznešený trůne Šalamouna,
i slavné rouno Gedeona!

8.
 Kdo by mohl všecku slávu tvoji
zde na světě ústy vyznati,
kterou syn tvůj jen pro lásku svoji
ráčil tobě na nebi dáti?
Byť celého světa jazykové
chtěli chválu mluviti o tobě,
to by vše ještě nic nebylo,
co by k tvé chvále postačilo.

9.
Před tvým obrazem, ó Matko Páně,
chceme prosby svoje skládati,
zachovej nás vždycky v své ochraně!
Začkoli tě budem žádati
v nouzi, zármutku, v kříži, trápení,
vyžádej u Boha potěšení!
Ó, ráčiž nám svojí přímluvou
vždy štědře býti nápomocnou!

10.
Vypros víru, naději a lásku
v ctnostném životě setrvání,
odvrať od nás hlad, mor, též i válku,
dej šťastné života skonání!
Když přísnost Soudce spravedlivého
odtud, z tohto světa bídného,
ráči nás k soudu povolati,
tu nás,Matko, ráč se zastati!

11.
A vypros nám všem tu Boží milost,
Ať my v ruce rozhněvaného
Soudce neupadneme na věčnost,
nýbrž proměň v milosrdného,
by nám Bůh dal zde v časném životě,
dokud živi jsme na tomto světě,
ze svých hříchů se zpovídati a jich
zkroušeně litovati.

12.
Všichni svatí a světice Boží,
i vy přimlouvejte se za nás,
ať se od nás Boží chvála množí,
a nezapomínejte na nás,
dejte nám se tam s vámi shledati,
Bohu a Marii čest vzdávati,
bychom po tom životě časném
dosáhli radost věčnou! Ámen.