Heslo:

ordonanc

Výklad:

Slangový výraz pro vojenského posla, spojku. Z něm. der Ordonnanzsoldat. Často se v různých slovnících a vysvětlivkách chybně uvádí, že je to též sluha, ale to je špatně. Alespoň co se týče rakousko uherské armády. Ordonnanzsoldat měl za úkol předávat rozkazy velitele podřízeným složkám, či jednotlivcům. Na snímku je poznámka, zřejmě psaná rukou Rudolfa Lukase, uložená ve VÚA Praha, dokazující, že Jaroslav Hašek byl jmenován jako Zugsordonnanz, tedy spojka u čety. Lístek je pravděpodobně z doby formování polních praporů IR91 v  Łonie ve dnech 4. až 14.7. 1915. Všimněte si, že na dokumentu je jméno Josefa Švece a nad ním je napsáno Baonsordonnaz, což je spojka u praporu - bataillonu.  Podobně se tvořily i názvy spojek u roty - Kompanieordonnanz, pluku - Regimentsordonnanz, apod.

Malá poznámka k citovanému Josefu Švecovi: Nejedná se o  pozdějšího legionáře plukovníka Josefa Švece, který ukončil svůj život sebevraždou v roce 1918. Ten, po vypuknutí války, byl shodou okolností v Rusku a byl mezi prvními dobrovolníky České družiny, takže v době války v rakousko uherské armádě nesloužil.

I-13

Potom přišel ordonanc a přinesl paket, ve kterém se polnímu kurátovi oznamuje, že zítra bude při zaopatřování v nemocnici přítomno „Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků“.

I-14-02
Důstojnický sluha byl s ordonancí v nejdůvěrnějším styku a uděloval mu hojně odpadky se svého stolu a ze všech těch výhod, které měl. Do triumvirátu přibíral si ještě účetního šikovatele. Tato trojka, žijící v bezprostředním styku s důstojníkem, znala všechny operace i válečné plány.
I-15

Mezitím byl dobrý voják Švejk pohřížen v rozmluvu s ordonancí z kasáren. Voják přinesl nadporučíkovi nějaké listiny k podpisu a čekal nyní.....

...Ve dveřích se objevila hlava Švejkova: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že jsou tady pro vás z kasáren, máte jít okamžitě k panu plukovníkovi, je tady ordonanc.“
A důvěrně dodal: „Snad to bude kvůli tomu pejskovi.“
„Už jsem slyšel,“ řekl nadporučík, když se mu
ordonanc v kuchyni chtěl hlásit.
Řekl to stísněným hlasem a odcházel, vrhaje na Švejka zničující pohled.

II-04

Nadporučík Lukáš vděčně pohlédl na plukovníka, který pokračoval: „Švejka přiděluji k vám jako kompanieordonanz.“ Plukovník vstal, a podávaje zbledlému nadporučíkovi ruku, řekl:
„Tím je tedy všechno vyřízeno. Přeji vám mnoho štěstí, abyste se vyznamenal na východním bojišti. A jestli se snad ještě někdy uvidíme, tak přijďte mezi nás. Ne abyste se nám vyhýbal jako v Budějovicích...“
Nadporučík Lukáš po celé cestě domů si opakoval: „Kompaniekomandant,
kompanieordonanz.“

II-05

„Vaněk? Ten šel do regimentskanceláře. Kdo je u telefonu? Ordonanc od 11. marškumpanie. Kdo je tam? Ordonanc od 12. maršky? Servus, kolego. Jak se jmenuji? Švejk. A ty? Braun...."

III-01

„Pane kadet,“ řekl, „pan obrlajtnant poslal sem ordonanc Švejka, aby mu řek, co se stalo. Byl jsem teď u štábního vagonu a batalionsordonanc Matušič vás hledá z nařízení pana batalionskomandanta. Máte hned jít k panu hejtmanovi Ságnerovi.“

III-02

Kromě těch, kteří seděli vzadu, batalioní ordonanc Matušič a sluha hejtmana Ságnera Batzer dívali se na vojnu s Italií ze stanoviska čistě praktického, poněvadž, kdysi dávno před léty, ještě za aktivní služby, zúčastnili se oba nějakých manévrů v jižním Tyrolsku.

IV-01

Potom už se po celé cestě do Přemyšlu nevyskytla Švejkovi příležitost někomu si postěžovat, že je vlastně kompanieordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu.

IV-02

Švejk vstal ze svého pelechu, potřásl bodře rukou polnímu kurátovi a řekl: „Mě velice těší, já jsem Švejk, ordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu.

Adjutantem velitele města Bugulmy

Když to Jerochymov podpisoval, přidal tam: "Jinak budete zastřelen a dům Váš spálen."
"Na úřední listiny," řekl jsem Jerochymovovi, "nesmí se nic podobného připisovat, jinak jsou neplatné."
Přepsal jsem to v původním znění a redakci dal podepsat a odeslal po
ordonanci.

Krestný chod

Ordonance mně hlásí, že vrchní pop hlavního chrámu s místním duchovenstvem prosí, abych ho přijal. Pokynul jsem vlídně a do kanceláře nahnalo se několik bradatých popů a hlavní jich mluvčí řekl: "Pane tovaryši veliteli, přicházím k vám nejen jménem místního duchovenstva, nýbrž jménem celé církve pravoslavné. Nehubte nevinné klášterní panny. Právě jsme dostali z kláštera zprávu, že chcete 50 jeptišek pro petrohradský jízdní pluk. Vzpomeňte, že jest nad námi bůh."

Dobrý voják švejk v zajetí

Pak přiběhly ordonance od velitelství maršového bataliónu, zazněly rozkazy vydat se na pochod....

..."Poslušně hlásím," ozval se Švejk, "že je zde ordonance od pana kompaniekomandanta."

...