Heslo:

Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen.

Překlad:

propadnutí práva na respekt ostatních, stavovsky rovných

Komentář:

Jeden z trestů, který se vyskytoval v Deinstreglementu v části Kriegs - Artikel neboli Články vojenské. Tato kapitola měla poučit vojáka o nejdůležitějších a nejhlavnějších ustanoveních vojenského trestního řádu, o závažných trestných činech a trestní sazbu, kterou bylo možno "vyfasovat". Například důstojník pozbyl nároků na úctu pokud upadl do zajetí a nepokusil se zajetí zabránit nebo porušil slib stvrzený čestným slovem nebo pokud se vědomě zaručil za nepravdivou skutečnost svým čestným slovem nebo takový slib zneužil  v rozporu s trestním zákonem, navíc byl potrestán propuštěním. Stejným trestem byl potrestán důstojník, který pošpinil čest své hodnosti veřejným neslušným chováním nebo chováním, které je urážlivé vůči jiným osobám.

Článek o pozbytí práva na úctu jsem nalezl v Dienstreglementu z roku 1861, v pozdějších letech jsem ho již neobjevil.

II-02

Vidíte, jak se vám to pěkně leží v blátě, a teď si pomyslete, že by se někomu z vás nechtělo dál ležet a že by vstal. Co bych udělal? Roztrhl bych mu hubu až po uši, poněvadž jest to porušení subordinace, vzpoura, zprotivení, provinění proti povinnostem řádného vojáka, porušení řádu a kázně, opovrhnutí služebními předpisy vůbec, z čehož vyplývá, že na takového chlapa čeká provaz a ,Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen.’„

Dobrý voják Švejk v zajetí

Althof mu vyložil, že spáchal zločin porušení subordinace, vzpouru, zprotivení se, provinění proti povinnostem řádného vojáka, porušení kázně a řádu, opovrhnutí služebnými předpisy vůbec, čehož koncem nemůže být nic jiného než "Verwirkung des Anspruches auf die Achtung der Standesgenossen" a provaz, bude-li dále pokračovat na té dráze. Provázel to celou řadou oblíbených výrazů ze Zdrojů hospodářského blahobytu.

 

Von der Verwirkung des Anspruches auf die Achtung Anderer insbesondere der Standesgenossen

Od propadnutí práva na respekt ostatních, zejména stavovsky rovných