Biblický případ koupající se Zuzany v novém světle

 

Zcela nové světlo na případ Zuzany a chlípných starců vrhl nejnovější objev několika exemplářů časopisu Rovné právo, který vycházel oné doby v Samaře. V překladu zní ony články takto, jak zde budou následovat; některé jsou prostými lokálkami, jine referáty ze soudní síně - a přidán k nim zároveň výňatek z úředního věstníku.

První lokálka má nadpis:

Skandální aféra

Včera objevila policie, že ve zdejších parních a vanových lázních, náležejících panu Morici Metzelesooi, scházívali se k pustým orgiím zámožní členové městské společnosti. Co se uvnitř dálo prozatím se tají, ale my žádáme, aby veřejnost byla konečně zpravena o celé události, a tak trváme na tom, aby policie nekryla pachatele! Jedná-li se o chudého člověka, tu jsou policejní raporty vždy každému k dispozici. Jedná-li se však o vynikající městskou smetánku, koná policie vše možné, aby ututlala i darebáctví nejhorší, takže mohlo by nás i napadnout, že má v tom prsty i policejní ředitel..

(Konfiskováno 12 řádků)

Budiž tedy úplně jasno - již v zájmu cti a dobré pověsti Samary, zejména v této době, kdy naši filištínští soukmenovci využijí ve svých novinách všeho, čím by naše město mohlo být zostouzeno!

Zpráva Úředního věstníku, vytištěná den po prvé lokálce v časopisu Rovné právo v Sarnaře:

Senzační zatčení

Včera byli ve svém bytě zatčeni Methuzalém Freund a Árón Karpeles a dopraveni do vazby k zemskému co trestnímu soudu. Tamtéž dodána jistá Zuzana, dle svých údajů dcera sběratele many, odkudsi od Siónu. Všem třem klade se za vinu, že dopustili se přečinu proti mravopočestnosti. Nesmíme předbíhati vyšetřování a udáváme prostě jména obviněných, abychom umlčeli nějaké útoky časopisu Rovné právo.

 Druhá lokálka Rovného práva v Samaře zní:

Orgie našich buržoů

Přinutili jsme svým mužným vystoupením, že nejen úřední věstník uveřejnil jména všech, kteří zapleteni jsou do této ošklivé aféry, ale současně byl nám též na policejním ředitelství poskytnut materiál, jehož obsah neváháme sdělit svému čtenářstvu. Policejní ředitelství dospělo konečně k tomu náhledu, byť s těžkým srdcem, že ..

Konfiskováno (8 řádků)

Kdo je pitomec ...

Konfiskováno (3 řádky)

.. .že se příště nebudou opakovat podobné případy, jež jsou urážkou veškeré žurnalistiky, bylo nám ze strany pánů na policejním ředitelství slíbeno. Abychom tedy svému čtenářstvu vysvětlili, oč vlastně jde, vylíčíme stručně místo, kde se odehrávaly ony pusté výjevy, jež vzbudily konečně pozornost policie i státního návladnictví Každý ze čtenářů zajisté zná parní a vanové lázně Morice Metzelese. Byli jsme první, kteří protestovali proti tomu, aby byly lázně v našem městě vůbec povoleny, a také se nám smějí po celé Judeji, že máme lázně a že se myjeme, a to ještě k tomu takovým rafinovaným způsobem ! Pan Metzeles zažádal si k místodržitelství, aby mu byly povoleny čtyři vany, místodržitelství však přepjatou žádost zamítlo a povolilo jen vany dvě, jednu pro pány a jednu pro dámy. Obě vany jsou v neveliké místnosti a odděleny od sebe silnou dřevěnou přepážkou. Jak se v okolí vypravovalo, chodívala nejčastěji do lázní jistá Zuzana z Jeruzalémské ul. čp. 512-II, dcera sběratele many Roubitschka. Současně za ní přicházeli k lázním obchodník s cedrovým dřívím Methuzalém Freund a výrobce ovčích střev Árón Karpeles. Po okolí se vypravovalo dosti dlouho o této prazvláštní shodě okolností a věc konečně došla až k sluchu policie, jež zahájila v tom směru pátráni
Co se stalo předevčírem?
Z policejniho ředitelství byli vysláni v týž den k lázním dva detektivové: Jakub Brandes a lzák Pollack. Oba detektivové obcházeli kolem lázní od 9. hodiny ranní až do půl druhé hodiny, aniž by zpozorovali něco nápadného. Teprve o půl 11 uviděli blížit se k lázeňské budově Zuzanu Roubitschkovou a zaslechli, jak ona mluví s majitelem lázní, který stoje na chodníku lákal kolemjdoucí, aby se šli vykoupat. Zuzana Roubitschková řekla: "Pane Metzeles, otevřte mi rychle, už jdou za mnou!" - Načež pan Metzeles odpověděl usmívaje se významně: "Z toho si nic nedělej, kočičko, taky na tebe dojde!"
Vzápětí shledali oba civilní strážníci, že z vedlejší ulice Kanaánské rychle se sem blíží Methuzalém Freund a Árón Karpeles, jevíce podivuhodnou rychlost při svém vysokém věku. Zuzana Roubitschková byly v lázních, když oba obvinění k lázním doběhli a tázali se pana Metzelese: "Už je tam slečna Zuzana?" "Už se asi svléká!" odpověděl p. Metzeles s významným mrknutím, načež Karpeles zvolal: "Gott der Gerechte, to je dobře, to je dobře!"
Civilní strážníci chvíli naslouchali za dveřmi, když oba obchodníci zmizeli uvnitř, a pak rychle se odebrali na policejní ředitelství pro náčelníka civilní stráže, pana inspektora Kaina Lederera, který s posilou šesti strážníků v civilu přijel neprodleně na policejních oslech k lázeňské budově, kterou ze všech stran opatrně obklíčili. Sám pak s oběma detektivy vnikl do místnosti a spatřil tu ku svému zděšení.. .

Konfiskováno (15 řádek)

Jak vidět, bylo nám zakázáno o celé věci se rozšiřovati, ale poněvadž nám také nic bližšího nebylo sděleno, jsme nuceni uchýlit se k domněnkám, bohužel velice pravděpodobným.
V lázních jsou, jak již řečeno, dvě vany, jak z přiloženého půdorysu budovy vidno. Jest nyní otázkou, ve které vaně se vlastně Zuzana Roubitschková nacházela, ve které pan Methuzalém Freund a ve které Árón Karpeles. Buď byl Methuzalém Freund v jedné vaně se Zuzanou Roubitschkovou, nebo byla Zuzana v jedné vaně s Karpelesem, nebo byli Freund s Karpelesem v jedné vaně, nebo konečně byli všichni tři v jedné vaně. Jisto je jen tolik, že byli všichni tři dopraveni na policejní ředitelství (ovšem oblečeni) a tam byli spolu konfrontováni, což bylo dle našeho náhledu úplně zbytečné. V pozdních hodinách večerních byl dodatečně zatčen majitel lázní Metzeles a všichni dodáni k zemskému co trestnímu soudu. Vyšetřování s obžalovanými vede P. Oskar Gutfreund. Případ bude projednán dle dispozic nám sděleným již v příštím porotním období a jest si jen přáti, aby líčení nebylo prohlášeno za tajné. Veřejnost samarská chce konečně zvědět čistou pravdu! Myslíme, že toto upozornění úplně stačí.

Za dva dny nato přineslo Rovné právo v Samaře tento článek:

Moric Metzeles propuštěn na svobodu!

Dnes ráno byl propuštěn z rozkazu vyšetřujícího soudce p. Moric Metzeles, jehož jméno bylo, jak našim čtenářům dostatečně známo, zapleteno do hnusné aféry Freund - Karpeles - Roubitschková Zuzana. Vítáme s uznáním tento akt spravedlnosti, jímž se našemu váženému měšťanu dostalo satisfakce (viz inzerát). Člen naší redakce, p. Egon Kisch, odebral se ihned k panu Metzelesovi, který mu sdělil následující detaily, jež neobyčejně přispějí k vyjasnění celé záhady:

Konfiskováno (40 řádek)

Další zpráva Rovného práva:

Kdy bude zahájeno porotní líčení?

Jest tomu již šest měsíců, kdy policie vybrala hnízdo v podezřelém doupěti pověstného Metzelesa, přivandrovalého to Filištína, který navěky zostudil pověst našeho Samaří. Dnes jest jisto, že jest Metzeles do celé aféry také zapleten a nalézá se tou dobou na letním bytě v Kanaán, kam ujel, když ztýral našeho inzertního sběratele. Kvůli němu má být líčení odročeno, poněvadž má být hlavním svědkem; doufáme však, že spatříme jej na lavici obžalovaných jakožto inspirátora celé aféry. Jak k tomu přijde Árón Karpeles, obchodník neposkvrněné pověsti, aby tak dlouho byl držán ve vazbě, zatímco vlastní původce rozvaluje se líně na svém letohrádku na březích Jordánu! Snad tam nechce taky zřídit nějaké"lázně"??!
Střeva pana Áróna Karpelesa těší se jistě větší oblibě nežli pochybné vaničky Metzelesovy; pan Karpeles platí větší desátky z výroby svých znamenitých ovčích střev (viz inzerát na přední straně t.l.), než jsou Metzelesovy dávky z vykoupaných. Malé zloděje věší a Metzelesy nechávají, vulgárně řečeno, běžet! Dle posledních informací můžeme však ujistit čtenáře, že dojde k senzačnímu obratu, čímž pro dnešek končíme.

Nato objevila se v Rovném právu oprava p. Metzelesa:

Na základě paragrafu 19 základních státních zákonů, nepočítaje v to zákon tiskový, žádám o následující opravu:

Není pravdou, že policie vybrala hnízdo v podezřelém doupěti pověstného Metzelesa, nýbrž jest pravdou, že mé lázně nejsou podezřelým doupětem, nýbrž jsou zařízeny s nejmodernějším komfortem, a opatřeny dokonce ručníkem a rýžovým kartáčem. Dále není pravdou, že jsem přivandrovalým Filištínem, nýbrž jest pravdou, že Filištín nejsem a že jsem nepřivandroval. Dále není pravdou, že jsem ujel na svůj letní byt v Kanaán, ztýrav inzertního sběratele v. l., nýbrž jest pravdou, že byv jím příliš obtěžován, vystrčil jsem jej v rozčilení ze dveří jemně, přičemž si zlámal nohu a dvě žebra svou vlastní neopatrnosti. Dále není pravdou, že doufá redakce spatřit mne na lavici obžalovaných, nýbrž je pravda, že v to nedoufá. Dále není pravda, že na březích Jordánu si chci zařídit nějaké lázně v uvozovkách, nýbrž je pravdou, že v této době jest řečiště  Jordánu úplně vyschlé. Dále není pravdou, že moje nádherné vany jsou pochybnými "vaničkami Metzelesovými" nýbrž jest pravdou, že moje vany jsou tak veliké, že se do nich vešli všichni tři.
       V dokonalé úctě
                Moritz Metzeles, majitel prvních samarských parních a vanových lázní.

Nato následoval článek v Rovném právu:

Sám se odsoudil!!!

Pan Metzeles byl tak upřímný, že beze všeho naléhání ze strany úřadů sám se ke všemu přiznal. Byl to ovšem jako vždy opět náš časopis, který první přinesl tento senzační dokument; na základě tom ještě v noci byl Metzeles na svém venkovském sídle inspektorem Ledererem zatčen a dopraven v "zeleném Samueli" k zemskému co trestnímu soudu. Až na toto přiznání jest ovšem celá famózní 'oprava' Metzelesova snůškou lživých výmyslů prolhaného lháře, o čemž svědčí zvláště, že se při svém zatčení pokusil "vyschlý" Jordán přeplavat!
Nahlédli jsme do seznamu vylosovaných porotců, kterým bude se zabývati touto ohavnou aférou, a s potěšením jsme konstatovali, že všichni pp. porotci podepsali před dvěma lety naše prohlášení proti Metzelesovi. Nechtíce předbíhat nijak výsledku přelíčení, jež bude konáno již příští týden, můžeme pošeptat panu Metzelesovi do ucha, zajímá-li se o to: "Pane Metzeles, vy budete sedět!"

Nejstručnější jsou však referáty ze soudní síně, zabývající se tímto porotním případem, neboť líčení bylo prohlášeno za tajné. Možná, že článek onen byl delší, a co se zachovalo až na naše časy, že jest pouhý zlomek, který zní:

Zhýralí starci před soudem lidu!

Co jsme očekávali, stalo se. Líčení bylo prohlášeno za tajné, takže před celou veřejností milosrdně bylo ukryto vše odporné a hnusné, všechny ty; orgie, které se dály v lázních pana Metzelesa. Omezíme se tudíž jen na děj žalobní, který bystře hájí veřejný žalobce Siegfried Ochsenfuss, a to viní obžalovací spis Zuzanu Roubitschkovou: "Dass Sie einen unehelichen Beischlaf in der Badewanne mit Methuzalem Freund, Aron Karpeles und Moritz Metzeles verűbte?"
Dále je vinen Árón Karpeles "dass er einen ehelichen Beischlaf in der Badewanne mit Zuzana Roubitschek, Methuzalem Freund und Moritz Metzeles erűbte?"
Konečně je vinen Moric Metzeles "dass er mit drei obengenannten einen enehelichen Beischlaf verűbte, und zu obengenannten Beischläfen seine Zustimmung gab?"
Páni porotci si vyžádali ještě jednu evidentní otázku: Kde bydlí Zuzana Roubitschková?
Ještě před prohlášením výroků poroty obrátil se Methuzalém Freund na našeho zpravodaje s prosbou, aby jejich případ nepřišel do bible, nebo aspoň, aby nebyla uváděna plná jména, že by mu to škodilo na obchodě. Výrok poroty zněl. .

(Zde schází 80 řádků)

Po osvobozujícím výroku soudců z lidu byla slečna Zuzana Roubitschková ihned propuštěna na svobodu a dostalo se jí té cti, že vrchní porotce ji doprovodil domů.
Pane vrchní porotče, pozor, aby v příštím porotním období nemuseli jsme se zmiňovat o jedné hlavní otázce: "Jest vinen pan vrchní porotce, dass er einen.. "

Konfiskováno (1 řádek)

Případ tedy jest již dosti osvětlen, zbývá jen lokálka v Úředním věstníku:

Vzhledem k nepříznivému počasí je ukamenování chlípných starců odloženo na příští sobotu. Zakoupené vstupenky mají platnost. Na policejním ředitelství možno zakoupit ještě několik míst k sezeni. Při ukamenování bude účinkovat hudba 127 pěšího pluku arcikněze Saula. Čistý výnos ve prospěch vdova sirotků po policejním řediteli.