Dobrodružství ministra-vyslance

 

I.

Za presidentství občana José Joaquima Errazuviza v republice Chile stala se podivuhodná věc občanu Manuelu Nuñes.

Několik let před zvolením Joaquima Errazuviza presidentem republiky bydlel v podnájmu s jistým Concepcionem, který padělal směnky. V té době dělal Manuel Nuñes lokálního referenta časopisu hájícího zájmy indiánských míšenců a stal se také rádcem občana Concepciona v záležitosti padělání směnek, poněvadž měl jistější ruku při napodobování podpisů.

Když pak to propuklo, utekl do Peru, odkud zaslal dopis k hlavnímu soudu do Valparaisa, že on je sám viníkem a že občan Concepcion je nevinnou obětí úřadů. Tento rytířský čin postačil k osvobození občana Concepciona.

Občan Concepcion mezitím prodělal revoluci proti presidentovi Domingovi a přidal se na stranu občana José Joaquima Errazuvizy, který byl po zdařené revoluci, při které hrál občan Concepcion úlohu rozšiřovače pamfletů proti presidentovi Domingovi, jmenován presidentem republiky Chile.

Následkem toho stal se vrátným v ministerstvu zahraničních záležitostí, kde byl hlavní osobou sám ministr, osobní přítel nového presidenta republiky, občan Diego Portales.

V té době vrátil se z dobrovolného vyhnanství v Peru i občan Manuel Nuñes, navštívil svého starého přítele, vrátného v ministerstvu zahraničních záležitostí, občana Concepciona, který ho uvítal s otevřenou náručí.

Když se s ním loučil, řekl vrátný v ministerstvu zahraničních záležitostí: „Pozítří buďte doma, milý příteli Nuñesi. Nějaké místo už vám obstarám.“

Pozítří byl tedy občan Manuel Nuñes povolán do ministerstva zahraničních záležitostí k sekčnímu šéfovi ministerstva občanu Prietovi.

„Vzhledem k vašim zásluhám o republiku,“ řekl k Nuñesovi sekční šéf Prieto, „jste jmenován naším vyslancem v černošské republice Libérii. Politický rozmach naší republiky vyžaduje míti své zástupce i v nejodstrčenějším koutě zeměkoule. „

Usmál se: „Kde, jak se říká, dávají lišky dobrou noc. - Slyšel jste jistě o černošské republice Libérii?“ Nuñes zavrtěl hlavou.

„To nevadí,“ řekl sekční šéf ministerstva zahraničních záležitostí Prieto, „zavolám sem přednostu statistického oddělení.“

Zavolaný přednosta jevil velké rozpaky.

„Podle almanachu,“ pravil nejisté, „černošská republika Libéria musí na zeměkouli existovat. Podle abecedního pořádku: Kalifornie, Kanada, Libéria. Bohužel však doposud neměl jsem příležitosti zjišťovat ve svém oddělení sebemenší narážky na černošskou republiku Libérii. Neobdrželi jsme doposud žádné noty od těch pánů. Proto také náš zájem o dotyčnou zem byl velice nepatrný. Pan ministr zahraničních záležitostí nikdy se ve svých řečech v dolní sněmovně také nedotkl onoho státu. Jestli však si přejete, mohu vám obstarati do zítřka zeměpisný atlas.“

„Dobře,“ řekl slavnostně sekční šéf ministerstva, „zítra tedy před obědem sejdeme se zde a prostudujeme zeměpisný atlas.“

Když se loučil ve dveřích s vyslancem Nuñesem pro černošskou republiku Libérii, řekl otcovským tónem: „Nezapomeňte, že diplomatickou řečí je franština.“

Vyslanec pro Libérii koupil si na cestě domů Rozmluvy Španěla s Francouzem.

II.

„Musím vám říct, pane vyslance,“ řekl slavnostně druhého dne sám zahraniční ministr Santa Bulnez, když se dostavil Manuel Nuñes do ministerstva, „že se tu stala určitá mýlka. Nebyl jste jmenován obyčejným vyslancem pro republiku Libérii, ale ministrem-vyslancem.“ Manuel Nuñes se hluboce uklonil.

„No,“ řekl ministr zahraničních záležitostí Bulnez, „doufám, že umíte jíst na hostinách levou rukou. Obnos na reprezentaci musíte využít k tomu, abyste seznámil cizinu s naší republikou. Tedy upozorňuji vás ještě jednou: když uspořádáte banket, tak jezte vždy levou rukou, ve které držíte vid-ličku. Nožem se jenom krájí. Nožem se nejí. Dort neberte do ruky. Potom se nešťourejte v nose při hostině. Myslete vždy na to, že musíte reprezentovat v cizině republiku Chile. Jestli trpíte snad na větry, vzpomeňte si, že nejste mezi Indiány v Andách, někde mezi Arankány nad řekou Toletem. Míň pouštět větry a víc myslet na zájmy republiky.“

Po těchto slovech odešel, pozdvihuje hrdě a vznešeně hlavu. Za chvíli po tom přitáhl přednosta oddělení pro statistiku s velkým zeměpisným atlasem.

Sekční šéf ministerstva zahraničních záležitostí a Manuel Nuñes pozorovali společně s nadšením zářící obličej šéfa oddělení pro statistiku, který tvářil se tak, jako by byl objevil nový díl světa, kolem kterého jezdily půl století parníky a nevšimly si, že je to nějaká nová pevnina.

„Neřekl jsem vám,“ křičel, „že černošská republika Libéria existuje? Chcete důkazy, pánové?“

Otevřel na stole zeměpisný atlas: „Zde máte moře Karibské a zde máte Libérii. Pojedete na Limu v Peru.“

„Dovoluji si upozornit,“ řekl sekční šéf ministerstva zahraničních záležitostí, „že mně ještě nic není známo o tom, zdali byl již zrušen válečný stav mezi naší republikou a republikou Peru. Ostatně můžeme se optat po telefonu v ministerstvu vojenství.“

„Můžete ject přes Peru,“ oznámil Manuelovi Nuñes, když se vrátil od telefonu, „válečný stav byl již před dvěma měsíci zrušen.“

„To je výborné,“ zvolal přednosta statistického oddělení, „nemusíme alespoň měnit plán cesty. Tedy přes Peru na

Ecuador, Kolumbii, Venezuelu a potom přes moře do Libérie.“

Manuel Nuñes, ubíraje se z ministerstva zahraničních záležitostí do svého bytu, stavěl se opět v knihkupeckém krámě a koupil si mapu světa a knihu ceremoniáře při dvoře chilské republiky doktora Benuto Umění jisti na hostinách.

Během čtyř neděl, které mu zbývaly do odjezdu, bylo vidět ministra-vyslance pro černošskou republiku Libérii prodělávat kurs dobrého chování u seňory Ričardo, bývalé prostitutky, potom známé tanečnice, potom majitelky koncese Školy pro elegantní chování ve velkém sále paláce Los Diâvolos ve Valparaisu, která uveřejňovala v časopise Nuestro Politico inzeráty, že každodenně o pěti hodinách pije se máte v její síni pro tanec, kde naučí se každý vybranému chování.

Ostatní čas věnoval nový ministr-vyslanec pro Libérii Manuelo Nuñes bedlivému studiu knihy Rozmluvy Španěla s Francouzem a knihy ceremoniáře při dvoře chilské republiky doktora Benuto Umění jisti na hostinách.

Ku svému údivu shledal, že španělský jazyk a francouzský patří do skupiny jazyků románských, že ty dva jazyky mají být mezi sebou příbuzný.

Kdyby byl sebevíce se snažil prostudovat Rozmluvy Španěla s Francouzem, nemohl nijak tomu přijít na kloub. Učil se stránku za stránkou nazpaměť:

„Otec, matka, děti, synové a dcery, vnuci, vnučky jsou členy rodiny.

Žije-li ještě tvůj otec?

Kolik dětí mají tví rodiče?

Bud svým milým rodičům za všechna dobrodiní vděčen.

Mladší bratr mého otce byl rolníkem.

Můj pradědeček měl sedm dcer.

Jeho prababička měla dva syny.

Jeho pradědeček byl synovcem bratra svého otce.“

Manuelo Nuñes učil se nazpaměť stránku za stránkou z knihy Rozmluvy Španěla s Francouzem.

Potom se též z knihy ceremoniáře doktora Benuto naučil, že při diplomatických hostinách se nesmí krkat, plivat na podlahu a bagovat.

Krátce před odjezdem navštívil ho šéfredaktor úředního listu Republika Chile.

„Veřejnost,“ řekl, „sleduje, pane rninistře vyslanče, s neobyčejným zájmem vaši činnost ve službách Chile. Vaše diplomatické schopnosti jsou nejlepší zárukou, že naše zahraniční politika je vedena opravdu skvělou linií. Získáváme neustále nové spojence, reprezentujeme se v cizině. - A budu se velice těšit, když nám pošlete v úřední list občas nějaký článek o své působnosti.“

Manuel Nuñes odjel do Libérie. Ve vlaku i na palubě lodi bylo ho vidět s mapou světa a s knihou Rozmluvy Španěla s Francouzem, ze které se učil nazpaměť francouzsky:

„Je čas k obědu.

Nemám hlad.

Je prostřeno na stůl.

Bratr při obědě sedával vedle vás.

Zde chybí příbor.

Rýže. Kroupy. Krupice.

Vepřové maso se též udí.

Pekl jsem skopce.

Křen s octem.

Syrové hovězí maso dává se k jídlu slabým lidem. Toto maso je tak tuhé, že ho nemohu jisti. Můj bratranec uměl rozkrájet koroptev. Jahody jím nejraději s vínem a cukrem. Vzal jsem zavděk skromnou hostinou.

Potok je mělký a úzký, řeka hluboká a široká, rybník je často hlubší a širší než potok. Skřípe často v noci zuby. Jděte s dítkem do dětské nemocnice. Kráva a vůl patří mezi dobytek.“

III.

Za dvě neděle měl ministr-vyslanec Chilské republiky Manuel Nuñes velkou slávu po celé republice Libérii. Bylo to u příležitosti odevzdání pověřujících listin presidentu republiky Libérie občanu Zanrique, velice příjemnému černochu, který mluvil francouzsky, anglicky, německy, arabsky, turecky, holandsky, dánsky, finsky, rusky a švédsky.

Jeho předkové byli za francouzského krále Ludvíka XV. lámáni kolem v Saint Prince při nějakém vzbouření černošských otroků.

Článek v úředních novinách republiky Libérie, líčící přijetí ministra-vyslance republiky Chile Manuela Nuñesa s pověřovacími listinami u presidenta republiky Libérie Zanriqua, byl neobyčejně stručný:

„Včera představil se u presidenta republiky s pověřujícími listinami vyslanec-ministr republiky Chile Manuel Nuñes.“

Opoziční list, za kterým stál potomek černocha Fally, který za Ludvíka XV. byl francouzskými úřady pomalu upálen na rožni, napsal při té příležitosti:

„Neznáme doposud, jaký výsledek může mít pro naši republiku objevení se ministra-vyslance Manuela Nuñesa z jisté, neznámé nám republiky Chile. Víme prostě však toto, že se hlava naší republiky přespříliš zajímala s tou osobou, která udělá nejlepší, když vyhledá si někde naprostý klid ...

Konfiskováno

Divíme se opravdu ...

Konfiskováno

Že takový ...

Konfiskováno

Což ovšem nám není směrodatným. Neboť celá rozmluva, kterou měl náš president s vyslancem-ministrem republiky Chile, podle stenografických záznamů zpravodaje ministra vnitra byla tato:

Pan president: Jsem opravdu rád, že vy tak mlád získal jste svou pílí takové zodpovědné místo.’

Manuel Nuñes: ‚Dědeček je nejstarší člen naší rodiny.’ Po delší pomlčce Manuel Nuñes: ,Můj bratr je o dvě léta starší než já. Bude mu brzo osmdesát. Jsem dosti velký a silný na svůj věk. Jste-li též povinen vojenskou službou? Jste právě v nejlepších letech. Nevypadáte tak starý jako já. Jsme téhož věku.

Některé lesní stromy mají listí a nazývají se stromy listnaté, jiné mají jehličí, a proto je jmenujeme jehličnatými stromy.

Některé houby jsou jedlé a jiné jsou jedovaté.

Pro déšť nemohou často rolníci svých rolí vzdělávati.

Břevno je otesaný kmen.

Chci límec a pár manšet.

Očekávám list poste restante.

Horečka stoupá kvečeru.

Zdvihněte levou nohu.

Jezte každý den zeleninu.’

Při této rozmluvě, kdy se náš president nedostal k slovu, kdy vychrlil občan z Chile Manuel Nuñes lámanou franštinou tyto obdivuhodné věty, byl nucen náš president tvářiti se velice lhostejně, což ovšem ...

Konfiskováno

Jest-li nějaký blbec z ciziny . . .

Konfiskováno

Hovado chlap ...

Konfiskováno

Naše ministerstvo zahraničních záležitostí blamovalo se náležitě. Při hostině, uspořádané na počest nového ministra-vyslance republiky Chile, měl pan Manuel Nuñes tento proslov: .Musíme si dát stříhat vlasy. Tento účes mně nesluší. Umyjte mně hlavu.

Oholte mi vousy, ale kníry nechte, jak jsou. Potřebuji korespondenční lístek. Kudy přijdu nejblíž do muzea?

Uzenář bude mít kvečeru čerstvou šunku. Zastavte se však na trhu a zeptejte se, po čem jsou kuřata’.“ A článek opozičního listu končil těmito slovy: „Jest nesporno, že dohrál svou roli, neboť ...

Konfiskováno

IV.

Ministr-vyslanec republiky Chile udržel si však nadále své postavení.

Pořádá hostinu za hostinou, takže se reprezentuje navýsost a nikomu kromě opozice nevadí, že ještě dnes vítá své hosty na banketech slovy:

„Nyní jsem si právě vzpomněla, že nemáme vajec.

Vy jste mladší než já.

Zvolili jste již pro sebe maškarní oblek?“