Sláva a konec dra Kramáře

 

Dle posledních řečí dra Kramaře musíme soudit, že se úplně reorganisoval, zejména pokud se týká armády. Jest v tom nepopiratelný pokrok, neboť dr. Kramář studoval při příležitosti své báječné obhajoby vojenských předloh staré české politiky, mezi nimi i Palackého. Uvedl ve své řeči citáty z proslovu Palackého a tento citát mně právě připadá jako onen citát Palackého, který dal si za výkladní skříň obchodník s praženými banány, vegetarián Krofta na Smíchově: „Banány jsou pokrmem budoucnosti, řekl Palacký.“ Ale Palacký to nikdy neřekl.

Za rok tedy naváže jistě dr. Kramář na Havlíčka a na Husa a ve své řeči promluví asi takto: „Slavná sněmovno! Velectění pánové! Státní rozpočet vykazuje opět nové zvýšení příjmů ministerstva vojenství. Vy máte, apeluji zejména na české poslance, odhlasovati brannou předlohu. Vzpomeňme si při té příležitosti na slova našeho nezapomenutelného Karla Havlíčka Borovského, který řekl: ,Rakousko jedině tenkrát bude dosti silno, když bude mít dosti vojska, aby se ubránilo nepřátelům vnějším i domácím.’ Jest vám zajisté svato, co řekl Karel Havlíček Borovský, a vzpomeňte si též, co o temže thematě mluvil mistr Jan Hus v kapli Betlémské:

,Vím dobře a doufám, Češi, že vy budete chápati význam branných předloh, neboť doufám, český lide, že podporujíce Rakousko, podporovati budete i sebe.’ Tato krásná slova nechť jsou vodítkem všech upřímných Čechů, a upozorňuji ku konci své řeči na slova moravských věrozvěstů, kteří před odjezdem ze Soluně řekli shromážděnému davu: ,Potřebujeme silnou armádu.’ Tato slova nechť stanou se heslem naším, neboť ...“ (Ostatní slova zanikají v bouři pochvaly u mladočechů, agrárníků a klerikálů.)

Dr. Kramář mluví za další rok při téže příležitosti: „Slavná sněmovno! Velectění pánové! Opět přišla doba, kdy vláda žádá od nás zvýšení výdajů na vojsko a zvýšení kontingentu branců. V tomto okamžiku stavím se na stanovisko to, že návrh vládní jest neudržitelný a žádám slavnou sněmovnu, aby učinila usnesení, že návrh vládní se zamítá, a to z toho důvodu: v nynější branné předloze mluví se stále jen o tříleté službě vojenské. Slavná sněmovno! Co Čech, to hetman! Nechť vzpomeneme si všichni, že Češi válčili již od dob nepamětných a že tedy tříletá služba vojenská nemůže nadchnouti žádného českého člověka. My byli zvyklí na válku třicetiletou, kdy česká vojska porážela Švédy a jiné nepřátele Rakouska, a proto žádám, aby zavedena byla minimálně pětiletá služba vojenská.“

Tomuto předcházela řeč dra Kramáře v branném výboru: „Meine Herrschaften! Als jungtschechischer Abgeordneter teile ich ihnen mit, dass wir Tschechen auf allen militärischen Angelegenheiten hängen (visíme). Schon in der Vorzeit waren wir gute Soldaten und schon vor dem Jahre 1620 und weiter haben wir gesungen: Österreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, lass sie im Winde wehn, Österreich muss ewig stehn.“

O rok později dr. Kramář ve sněmovně: „Slávny sněmovna! Ty zatraceny civilisty, chtějí, aby být armáda ztenčena a menší být, die verfluchte Kerls, die Sozialdemokraten. My být Česka, a žíct, že každý být vůl, jen my mladočech nebýt vůl, wir sind reichsfreundlich. Psia krew, ty swinio! Ty chlapu měchlapunská. Ty být žoldnierž, ty maš být žoldnierzom! My potřebovat vojáky .. .!“

V ten den odvezou v uzavřeném voze dra Kramáře z parlamentu . . .