Heslo:

panenka Maria Skočická | matka sedmibolestná | hostýnská panenka Marie

Souřadnice:

49°11'09.2"N 14°06'12.0"E | 49°22'36.5"N 17°42'00.7"E

Výklad:

Jméno Panny Marie se v románu a povídkách objevuje mnohokrát. Zde jsou uvedena oslovení, která se vyskytují v románu a vyžadují bližší vysvětlení:

Panenka Maria Skočická je obraz Panny Marie Pomocné pocházející z počátku 17. století. Jeho výtvarnou předlohou je obraz Lucase Cranacha staršího, který se nachází v katedrále sv. Jakuba v Insbrucku. Skočická madona je jeho kopií, kterou dostala darem od svého manžela hraběnka Polyxena Ludmila ze Šternberka a měla ho v zámecké kapli ve svém sídle v Nalžovských Horách u Sušice. Obraz zde byl velmi uctíván a mariánská úcta velice vzrostla v období švédských válek. Z obavy před poškozením jej hraběnka nechala v roce 1666 přemístit do své skočické tvrze. Zde nebyla kaple, proto byl obraz zavěšen v jedné z místností, zahalen záclonkami a pouze s povolením biskupa před ním byly příležitostně slouženy mše svaté. 21. března 1672 došlo k tragické události – vznikl požár a skočická tvrz celá shořela. V ruinách a popelu byl nalezen tento obraz Panny Marie nepoškozený! Obraz je nyní v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skočicích.

Matka sedmibolestná je jedno z oslovení Ježíšovy matky Marie, Madony. Je zobrazována se srdcem probodnutým sedmi meči, jako obraz sedmi bolestí, které zakusila: První bolest zakusila Panna Maria, když jí stařičký Simeon předpovídá, že její vlastní duší pronikne meč, aby vyšla najevo smýšlení mnoha srdcí. Druhou bolest prožila, když utíká se svatým Josefem a s Ježíškem do Egypta, aby unikli Herodovu vraždění betlémských neviňátek. Potřetí se zaryl do jejího srdce meč bolesti, když se svatým Josefem hledá dvanáctiletého Ježíše, který se ztratil na pouti v Jeruzalémě. Čtvrtou bolest zakusila, když se setkává se svým Synem na křížové cestě. Pátou bolest prožila na Kalvárii, když stála se svatým apoš­tolem Janem u Ježíšova kříže. Pošesté se do jejího srdce zaryl meč bolesti, když jí položili mrtvé tělo jejího Syna na klín. A sedmou bolest zakusila, když ukládali Ježíše do skalního hrobu. Madona je oslovována řadou dalších jmen: Svatá Panna, Matka Boží, Panna Marie, Bohorodička, Královna nebes, Nebeská královna, Čistá matka, Panenka Marie, Svatá rodička, Matka bolestiplná.

Hostýnská panenka Maria. V poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně stojí nad hlavním oltářem socha Panny Marie v životní velikosti s Ježíškem, který metá blesky, určené Tatarům zobrazeným dole. Tito krutí nájezdníci na počátku 13. století ohrožovali Evropu a v roce 1241 vpadli také na Moravu, kde vraždili a drancovali. Lidé hledali pro sebe a svůj nejskromnější majetek útočiště v lesích a na horách. Podle starobylého podání byli ti, kdo se uchýlili na Hostýn, zachráněni přímluvou Panny Marie, která bleskem zapálila ležení divokých nájezdníků.

II-02
Strážmistr přešel vážně kolem ní, a zastaviv se podruhé před ní, promluvil slavnostně: „Včera večer byla jste svědkem velké události, bábo. Může být, že to váš pitomý rozum nechápe. Ten voják, to je vyzvědač, špion, bábo.“
„Ježíšmarjá,“ vykřikla Pejzlerka, „
panenko Maria Skočická!“....

....„Neřvete, bábo, vstaňte, přistupte ke krucifixu, dejte dva prsty u pravé ruky nahoru. Budete přísahat. Říkejte za mnou!“
Pejzlerka odpotácela se ke stolu za neustálého bědování: „Panenko Maria Skočická, že jsem sem kdy vkročila.“

II-03
„Ano, zajisté, a vy jste bůh, pane kaprál,“ odpověděl Švejk s rovnováhou filosofa, který chce na celém světě uskutečnit zemský mír a pouští se přitom do hrozné polemiky, „vy jste matka sedmibolestná.“
IV-01
„Tak ty seš tedy Tatar,“ soustrastně řekl Švejk, „ty jsi se vydařil. Pak mně máš rozumět a já tobě, když seš Tatar. Hm - znáš Jaroslava ze Šternberka? To jméno neznáš, ty kluku tatarská? Ten vám natřel prdel pod Hostýnem. To ste vod nás jeli, vy klucí tatarský, z Moravy svinským krokem. Vás ve vašich čítankách neučejí, jako nás to učívali. Znáš hostýnskou panenku Marii? To se ví, že neznáš - ta byla taky při tom, však voni vás, kluky tatarský, tady v zajetí pokřtějí.“
 

   

"Svatý obrázek" z nějaké pouti i s vyobrazením kostela Navštívení Panny Marie, hlavní oltář a detail obrazu Panenky Marie Skočické

 

Kostel Navštívení Panny Marie ve Skočicích

 

Takto je většinou vyobrazena Panna Maria Sedmibolestná

 

Hostýnská Panenka Marie

 

 

  Poutní místo Hostýn s Panenkou Marií hostýnskou