Heslo:

kumpačka | kumpanie (kompanie) | marškumpačka (marška) | marškumpanie | feldkumpačka | setnina | rota

Výklad:

Slangově obecný název pro vojenský útvar - rota, setnina [z něm. die Kompanie, Kompagnie] čítající 70 - 200 osob. Marškumpačka případně marška je slangově pochodová rota - útvar vytvořený pro transport na bojiště, kde byla transformována do polní roty nebo sloužila k doplnění ztrát ve stávajících polních rotách - slangově feldkumpačka [z něm. die Marschkompanie, die Feldkompanie]. Rota se skládala z několika čet [něm. der Zug] a byla součástí vyšší jednotky - praporu [das Bataillon, zkr. Baon]. V románu se toto slovo v různých obměnách a souvislostech objevuje mnohokrát, proto uvádím jen první výskyty.

Zvláštní postavení má 11. kumpanie, kompanie o které vypráví jednoroční dobrovolník Marek Švejkovi, 11.rota, 11.kompanie se objevuje poprvé v Haškově novele " Dobrý voják Švejk v zajetí". Přitom nemohla, v té době výcviku v Č. Budějovicích a Mostech nad Litavou 11.rota existovat, protože v budějovických Mariánských kasárnách byl po vypuknutí války náhradní prapor (Ersatzbaon) 91. pluku a ten měl  4 roty - Ersatzkompanie. (Hašek byl u II.Ersatzkompanie). Před odjeznem na frontu z výcvikového tábora v Mostech n. Litavou byl zformován z tohoto náhradního praporu XII. pochodový prapor (XII.Marschbaon), který opět tvořily 4 pochodové setniny (I. - IV. Marschkompanie, Hašek byl u II. Marschkumpanie). Dne 11. července 1915 dorazil tento pochodový prapor do vesnice Loni [ ukr.Лонi], kde se setkal se svým plukem IR91. V Loni byly doplněny a zformovány polní prapory.  Pro nás je důležitý III. polní prapor (III. Feldbaon (velitelem se stal hejtman Sagner) , který tvořila 11.a 12. polní rota (XI. u. XII. Feldkompanie).A zde je teprv ten moment, kdy Hašek byl součástí 11. kumpanie, přesněji 11. Feldkompanie, v žádném případě 11. marškumpanie o které později, dokonce v poslední kapitole, píše.

I-02

Když jsem sloužil na vojně, byla nás někdy zavřená polovina kumpačky. A co nevinnejch lidí bejvávalo odsouzeno. A nejen na vojně, ale i soudama.

I-15

Vrátiv se domů, řekl k Švejkovi významně: „Víte, Švejku, co jest to maršbatalion?“
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že maršbatalion je maršbaťák, a
marška že je marškumpačka. My to vždycky zkracujem.“
„Tak vám, Švejku,“ slavnostním hlasem řekl nadporučík, „oznamuji, že pojedete se mnou maršbaťákem, když máte rád takovou zkráceninu. Ale nemyslete si, že na frontě budete vyvádět podobné blbosti jako zde. Máte radost?“

II-02

Poslední dobou vidíme však, že naše pokročilé vojenské kruhy zavádějí nová pojmenování nováčků. U 11. kompanie kaprál Althof používá slova: engadinská koza.

II-04

"...Během týdne bude vypravena marška na ruský front. Jste nejstarším důstojníkem u 11. kompanie, pojedete s ní jako kompaniekomandant. Už je všechno zařízeno u brigády. Řekněte účetnímu feldweblovi, aby vám našel nějakého jiného sluhu místo toho Švejka.“

IV-03

Švejk, usmívaje se přátelsky na plukovníka, vyprávěl mu celou svou odysseu, jak je ordonancí 11. marškumpanie 91. regimentu a jak neví, co si tam bez něho počnou....

...„Pro mne je to velice důležitý,“ zdůrazňoval Švejk, „abych věděl, kde je 11. marškumpanie, poněvadž já jsem vod ní ordonanc.“...

„Hier!“ zvolal za pootevřenými dveřmi Švejk, a vstupuje dovnitř, opakoval: „Hier! Melde gehorsam, Infanterist Švejk, Kumpanieordonanz 11. Marschkumpanie!“

Dobrý voják Švejk v zajetí

Šikovatel Sondernummer šel s odpovědí Švejkovou k Dauerlingovi, který v kanceláři 11. roty psal právě s velkou námahou v zápase se slohovými obraty nějaký befel, týkající se pořádku při menáži....

...Ano! Für Kaiser und Vaterland! Dauerling se dal do tichého pláče a plakal dlouho, zatímco po vojenském táboře počaly se rozšiřovat zprávy, že Dauerling, praporčík a 91. pěšího pluku 11. kompanie, ukradl psa jenerállajtnantovi von Arz, zatímco dobrý voják Švejk podle rozkazu v harrachovském vinném sklepu u lesa lil do sebe jednu čtvrtku vína za druhou a hulákal, že jde na pozici.