Domů

По pусски

Povídky a humoresky

Jaroslav Hašek

Genealogie J. Haška

Napsali o Haškovi

Menger o Haškovi

Co se nikam nevešlo

Hospody

Švejkův zpěvníček

Švejkův slovník

Fotogalerie 1. část

Fotogalerie 2. část

Dokumenty

C. a k. armáda

Kde jsem hledal

 

MAPY

Švejkova cesta 1.část

Švejkova cesta 2.část

Hašek v Praze

Haškovy toulky

Hašek ve válce

Historická mapa Haliče

IR91 v Haliči část 1.

IR91 v Haliči část 2.

 

6  Osudy dobrého vojáka Švejka 6
Délka cesty:1,37 km a jeho pouť po cestách první světové války na mapách Google Celková délka: 5,1 km
     
     
     
     
 
Kniha první, hlava 5. Švejk na policejním komisařství v Salmově ulici

Začátek cestyPředchozíNásledujícíSeznam

 

OPĚT CESTA NA POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ
 
   

Švejk se poprvé dozvídá a manivestu Císaře Pána

 

„Je mně velmi líto,“ řekl jeden z těch dravců černožlutě žíhaných, když k němu přivedli Švejka, „že vy jste opět padl v naše ruce." 

 

Je podvečer, čtvrtek, 29.července 1914 a Švejk v doprovodu strážníka odchází podruhé na  policejní ředitelství.
 
....Ukloniv se uctivě, odcházel s policejním strážníkem dolů na strážnici a za čtvrt hodiny bylo již vidět na rohu Ječné ulice a Karlova náměstí Švejka v průvodu druhého policejního strážníka, který měl pod paždí objemnou knihu s německým nápisem „Arrestantenbuch“.
 Na rohu Spálené ulice setkal se Švejk se svým průvodčím s tlupou lidí, kteří se tlačili kolem vyvěšeného plakátu.
 „To je manifest císaře pána o vypovězení války,“ řekl policejní strážník k Švejkovi.

Roh Spálené a Karlova náměstí, kde byl zřejmě manifest vylepen, je na  fotografii. Tvoří ho   komplex soudních budov, kde byl Švejk před nedávnem vyšetřován soudními lékaři.

 


 

….a když přišli k nové tlupě tlačící se před manifestem, Švejk vykřikl: „Císaři Františkovi Josefovi nazdar! Tuhle vojnu vyhrajem.“

A zde je text onoho pověstného manifestu jehož slova vzbudila ve Švejkovy emoce:

******

V Lázních Išlu, dne 28. července 1914

 

Mým národům!

Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpěčení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče.  S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko - Uhersku. Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila.  Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko - Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj uvnitř a trvalý mír na venek. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska.

A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství.

František Josef v. r.

Hrabě Karl von Stürgkh, podepsaný též na manifestu, byl v té době ministerským předsedou. Byl zavražděn socialistou Friedrichem Adlerem dne 21. 10. 1916

******

Potom už věci válečné měly rychlý spád:

·         30. července 1914 mobilizace v Rusku,

·         3. srpna vyhlašuje německý císař Wilhelm válku Francii,

·         4. srpna Němci obsazují Belgii, Velká Británie vyhlašuje válku Německu,

·         6. srpna Rakousko - Uhersko vypovídá válku Rusku,

·         7. srpna vypovídá válku Rakousko - Uhersku Černá Hora

·         13. srpna vstupuje do války s Rakousko - Uherskem Francie a Velká Británie

·         23. srpna vstupuje do války Japonsko po boku Dohody (Francie, Británie, Rusko)

·        29. října po boku Rakousko - Uherska a Německa vstupuje do války Turecko

 

******

Zde je na místě vzpomenout ještě jeden manifest vydaný tím samým císařem. Jedná se o dokument k Prusko - Rakouské válce vydaný dne 17. června 1866 tedy pár dní před rozhodující bitvou u Hradce Králové.  Bitva zde vypukla 3. července 1866 v 7 hodin ráno a skončila téhož dne v podvečer. Císař Pán zde dostal od Prusů poprvé "na prdel". Ztratil zde 44.313 vojáků. Prusové "jen" 9.172 mužů. Potupa Rakouska a jeho zdecimovaná armáda přivede Evropu dvacátého století do zákopů dvou nejkrvavějších válek v dějinách.

 

 

******

Protože se na policejním ředitelství Švejk ani neohřál, pokračujme jeho poutí do hospody U kalicha, kterou asi před měsícem opustil v doprovodu tajného strážníka Bretschneidera.

 
 
 
Licence Creative Commons

autor románu:Jaroslav Hašek, poznámky a mapa: Jaroslav Šerák

použity záběry z filmu "Dobrý voják Švejk" a "Poslušně hlásím ", režiser Karel Steklý